Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Den här sidan guidar dig som är doktorand och handledare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten kring hur en disputation planeras och vilka formella krav det finns att ta hänsyn till.

En doktorsexamen omfattar 240 hp, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. För doktorsexamen krävs att du blivit godkänd på de kurser som ingår i utbildningen samt fått din doktorsavhandling godkänd. Doktorsavhandlingen försvaras muntligt vid en offentlig disputation.

I nedanstående PDF hittar du en kortfattad sammanställning av vad som behöver göras inför och efter disputation.

Checklista: inför och efter disputation (PDF 192 kB, ny flik)

Under rubrikerna nedan finns utförligare förklaringar av de olika stegen.

Anmäl och boka datum för disputation

Disputation ska som regel äga rum under terminstid.

Handledaren är ansvarig för att boka datum och lokal för disputation, senast sex veckor före tänkt disputationsdatum. Kontakta fakultetskansliet för att boka disputationsdatum.

Opponent, ordförande och betygsnämnd

Institutionen skickar förslag till fakultetsopponent, ordförande och betygsnämnd till kansliet, senast fem veckor före disputationsdag. Dekan fattar beslut.

Blankett för förslag till fakultetsopponent vid disputation (PDF 155 kB)

Blankett för förslag till fakultetsopponent vid vetenskaplig uppsats (PDF 155 kB)

Fakulteten har särskilda riktlinjer för om en fakultetsopponent eller betygsnämndsledamot måste ställa in med kort varsel på grund av sjukdom.

Se punkt 10.6 i fakultetens föreskrifter för utbildning på forskarnivå (PDF, ny flik)

Digitala inslag vid disputation

Utgångspunkten är att disputationer vid Lunds universitet ska äga rum på plats i en lokal som universitetet tillhandahåller där samtliga deltagare befinner sig. Digitala inslag vid disputationer kan förekomma då det finns skäl till det. Önskemål om detta anges i blanketten för framställan ovan. Beslut om digitala inslag fattas av dekan.

Doktoranden ska vara väl införstådd med vilka digitala inslag som ska förekomma vid disputationen. Doktorandens önskemål avseende om opponenten ska delta digitalt eller ej, ska beaktas.

Lund universitets föreskrifter om digitala inslag vid disputationer (PDF, ny flik)

Avhandling

Doktoranden ansvarar för redigering av avhandlingen. Avhandlingen ska formges i enlighet med Lunds universitets grafiska profil. Universitetets tryckeri, Media-Tryck kan hjälpa till med formgivningen.

Läs mer om mallar och annat stöd på Media-Trycks webbplats

Doktoranden ansvarar för att skaffa ISBN-nummer till sin avhandling.

Ansök om ISBN via universitetsbiblioteket

OBS! Socialhögskolan har en egen ISBN-serier och doktorander vid denna enhet kontaktar ansvarig där för att få ett ISBN-nummer.

Om avhandlingen ingår i en serie tillhandahåller institutionen ett volymnummer och ISSN-nummer.

Tänk också på:

  • I varje avhandling ska finnas ett titelblad och ett dokumentdatablad. Dokumentdatabladet trycks oftast på titelbladets baksida.
  • Institutionen ansvarar tillsammans med doktoranden för upphandling, framställning och distribution av tryckta avhandlingar. Minsta antalet tryckta avhandlingar är 33 stycken. Institutionen beslutar om tryckning av ytterligare exemplar utöver dessa.
  • En elektronisk version av avhandlingen ska skickas till Media-Tryck för att möjliggöra tjänsten print-on-demand och garantera tillgång till tryckt exemplar av avhandlingen.

Spikning och registrering i LUCRIS

Minst tre veckor i förväg ska avhandlingen finnas tillgänglig för att det ska vara möjligt för akademi och allmänhet att granska den före disputationen. Detta sker bland annat genom spikningen.

Spikning innebär 

  • att avhandlingen registreras elektroniskt i LUCRIS
  • att tre exemplar av den tryckta avhandlingen lämnas till receptionen på Lunds universitetsbibliotek (UB)
  • att ett exemplar av avhandlingen lämnas till fakultetskansliet tillsammans med kvittot från universitetsbiblioteket.

Kom ihåg att lägga in sammanfattning av avhandlingen på både svenska och engelska i LUCRIS. Glöm inte heller att lägga till relationer i LUCRIS, exempelvis mellan din avhandling och ditt doktorandprojekt, eller till artiklar i en sammanläggningsavhandling.

Logga in i LUCRIS

Mer om att registrera och publicera avhandlingen elektroniskt - ub.lu.se

Distribution av tryckt avhandling

Doktoranden ansvarar för att distribuera den tryckta avhandlingen.

  • Varsitt exemplar skickas till betygsnämndens ledamöter och opponent.
  • Varsitt exemplar skickas till institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten.
  • Ett exemplar skickas till Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek.
  • Distribution till institutionens nätverk (På institutionen finns lista över vilka adresser distributionsexemplaren ska skickas till.)

Observera: två extra exemplar bör finnas tillgängliga på institutionen ifall att de externa ledamöterna på fakultetsstyrelsen efterfrågar en tryckt avhandling.  

Nå ut med din forskning

Om du behöver du hjälp med att nå ut med din forskning kan du kontakta fakultetens pressansvariga som har som en av sina huvuduppgifter att förmedla forskning och andra universitetsnyheter till media.

Kontaktuppgifter till pressansvarig finns på fakultetskansliets sida

Du kan också kontakta din institutions kommunikatör för rådgivning och stöd.

Disputationsprotokoll

Handledaren ansvarar för att skicka disputationsprotokollet i original till fakultetskansliet.

Protokoll för doktorsavhandling (PDF 92 kB, ny flik)

Protokoll för licentiatexamen (PDF 153 kB, ny flik)

Ansök om examen

Doktoranden måste själv ansöka om examen hos universitetets examensavdelning

Information om ansöka om examen finns på lu.se

Kontakt

Yvonne Aiello Davidsson
Fakultetskoordinator
+46 46 222 43 65
yvonne [dot] aiello_davidsson [at] sam [dot] lu [dot] se