Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stimulansmedel för konsolidering av starka forskningsområden vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Medlen ska användas till samordnande aktiviteter i syfte att konsolidera, utveckla och synliggöra starka, tvärvetenskapliga forskningsområden vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Professorer eller docenter som är tillsvidareanställda vid Samhällsvetenskapliga fakulteten kan ansöka.

Bakgrund

I samband med forskningsutvärderingen RQ20 identifierade Samhällsvetenskapliga fakulteten sju utvecklingsområden i sin strävan mot att vara nationellt ledande och internationellt framstående inom beteende- och samhällsvetenskaplig forskning. Ett av dessa handlar om att stärka fakultetens förmåga att identifiera starka och potentiellt starka institutionsövergripande forskningsmiljöer.

Forskningsrådet har i samråd med en särskilt tillsatt arbetsgrupp haft ansvaret för att utveckla förslag på hur ambitionen att identifiera fem till sju sådana forskningsmiljöer ska förverkligas och vilka kriterier som bör vara uppfyllda. En av slutsatserna är att det bör ges möjligheter att ansöka om stimulansmedel för att formera institutionsövergripande starka och potentiellt starka forskningsmiljöer.

Syfte

Medlen för denna utlysning ska användas till att konsolidera, utveckla och synliggöra starka, tvärvetenskapliga forskningsområden vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, med syftet att institutionerna själva långsiktigt ska vara beredda att kraftsamla resurser inom området, genom exempelvis gemensamma ansökningar om externa medel.

Villkor

För att definieras som en stark tvärvetenskaplig forskningsmiljö ska berörda institutioner med stöd av fakulteten vara beredda att kraftsamla resurser inom området och följande kriterier vara uppfyllda:

  • Ett fokuserat forskningstema 
  • Inslag av nytänkande som skapas genom synergier
  • Engagerar forskare vid flera institutioner
  • Kritisk massa i form av både seniora och juniora forskare 
  • Demonstrerat genomslag (publicering i internationella tidskrifter etc.)

Medlen kan sökas av professorer eller docenter som är tillsvidareanställda vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Ansökan ska ha en huvudsökande och minst två medsökande från andra institutioner.

Högst tre ansökningar kommer att få stöd. Varje ansökan kan tilldelas maximalt 100 000 kr (inklusive OH). Beviljade medel betalas ut i efterhand, i samband med att en kortfattad rapport lämnas in som beskriver hur medlen använts och vad de genomförda aktiviteterna har resulterat i. Beviljade medel ska vara använda och uttagna senast ett år efter beslutsdatum.

Stödet kan användas exempelvis för anordnande av gemensamma seminarier, att bjuda in externa forskare, och/eller studiebesök.

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande:

  • projektbeskrivning (minst två, max tre sidor)
  • CV över samtliga sökandes forskningsmeriter (max två sidor per person) 
  • kortfattad budget
  • godkännande av alla berörda prefekter (blankett)

Blankett för godkännande av prefekt (PDF 154 kB)

Ansökan stängde den 20 mars 2023.

Bedömning

En arbetsgrupp bestående av minst tre välmeriterade forskare bedömer och prioriterar ansökningarna med utgångspunkt från den föreslagna forskningsmiljöns potential i relation till de kriterier som ska vara uppfyllda. Arbetsgruppen utses av dekan efter att eventuella jävsförhållanden har beaktats.

Beslut om beviljat stöd fattas av dekan.
 

Kontakt

Elin Hermansson
Fakultetskoordinator
+46 46 222 84 49
elin [dot] hermansson [at] sam [dot] lu [dot] se

De får medel för att utveckla starka forskningsområden