Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Val på fakulteten

På fakultetsnivå genomförs val av dekan, prodekan samt ledamöter till fakultetsstyrelse, valberedning och universitetskollegium. På den här sidan hittar du samlad information om de olika valen.

Val av dekan, prodekan och fakultetsstyrelse

Dekanen är fakultetens chef och företräder fakulteten inom och utom universitetet. Dekanen har en ställföreträdare som kallas prodekan. Dekan och prodekan ska vara vetenskapligt kompetenta lärare. De utses av rektor efter förslag genom val av de röstberättigade inom fakulteten. Mandatperioden är tre år. En fakultet kan också ha en eller flera vicedekaner, som utses av dekanen.

Dekan och prodekan är ordförande respektive vice ordförande i fakultetsstyrelsen. Fakultetsstyrelsen består även av sex vetenskapligt kompetenta lärarrepresentanter och två representanter för övriga anställda som väljs direkt av de röstberättigade inom fakulteten. 

Utöver ovanstående består fakultetsstyrelsen också av två externa ledamöter och tre studentrepresentanter. De externa ledamöterna utses av rektor efter förslag från fakultetens valberedning. Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i studentkårsförordningen. I detta sammanhang räknas doktorander som studenter.

Fakultetsstyrelsens sammansättning:

  • Dekan, ordförande
  • Prodekan, vice ordförande
  • Sex vetenskapligt kompetenta lärarrepresentanter
  • Två representanter för övriga anställda
  • Två externa ledamöter
  • Tre studentrepresentanter

Företrädare för personalorganisationerna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i fakultetsstyrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen.

Nuvarande fakultetsstyrelse


Val av fakultetens valberedning

Valberedningens uppgift är att bereda nomineringar och lägga förslag till kandidater som dekan, prodekan, samt ledamöter till fakultetsstyrelsen och universitetskollegiet. 

Fakultetens valberedning utses genom val. Röst- och nomineringsberättigade inom fakulteten bjuds in att nominera kandidater och rösta. Kanslichefen bereder inkomna nomineringar och tar fram förslag på kandidater inför valet.

Nuvarande valberedning


Val av ledamöter till universitetskollegiet

Universitetskollegiet deltar i processen att utse rektor och prorektor och utser även lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen. Kollegiet består av högst 48 ledamöter och varje fakultet utser sina representanter genom val. Samhällsvetenskapliga fakulteten representeras av tre vetenskapligt kompetenta lärare samt en övrigt anställd.

Röst- och nomineringsberättigade inom fakulteten bjuds in att nominera kandidater och rösta. Fakultetens valberedning bereder inkomna nomineringar och tar fram ett förslag på kandidater inför valet.

Nuvarande universitetskollegium

 

Kontakt

Yvonne Aiello Davidsson
Fakultetskoordinator
+46 46 222 43 65
yvonne [dot] aiello_davidsson [at] sam [dot] lu [dot] se (yvonne[dot]aiello_davidsson[at]sam[dot]lu[dot]se)

Marie Steiner
Fakultetskoordinator
+46 46 222 48 93
marie [dot] steiner [at] sam [dot] lu [dot] se

Lina Wedin
Kanslichef
+46 46 222 42 18
lina [dot] wedin [at] sam [dot] lu [dot] se
 

Vem får nominera och rösta i valen?

Röst- och nomineringsberättigade är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning vid berörd institution/fakultet omfattar minst 50 procent av heltid och som är anställda tillsvidare eller har minst två års sammanhängande anställning vid institutionen/fakulteten.

Doktorander med doktorandanställning är inte röst- och nomineringsberättigade eftersom de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet högskoleförordningen.

Vem är valbar?

Vetenskapligt kompetenta lärare:

Professorer och lärare vid fakulteten/institutionen som har en anställning, för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens.

Övriga anställda:

Anställda vid fakulteten/institutionen som inte är vetenskapligt kompetenta lärare enligt ovanstående definition.