Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Byggprocessen

Lokalprojektet Campus Paradis

Fram till 2024 drevs projektet som ett lokalprojekt på uppdrag av Akademiska hus och i samarbete med LU Byggnad. Här kan du läsa om vad som genomförts inom lokalprojektet.

Lokalprojektets etapper

Projektet utgjordes av tre etapper:

Etapp 1 (slutfördes 2013/14)

Renovering och tillbyggnad av Eden (hus H), inklusive flytt av Statsvetenskapliga institutionens bibliotek till Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek i Gamla barnsjukhuset (hus J).

Etapp 2 (slutfördes 2019)

Renovering och tillbyggnad av Gamla Köket (hus I), inklusive inflyttning av Socialhögskolan.

Etapp 3 

  • Renovering av Gamla lungkliniken (genomfördes 2023/2024)

Ytterligare renoveringar och nybyggnationer som var planerade inom etapp 3 går från om med 2024 in i fakultetens utökade campusutvecklingsprojekt.

Flygfoto över kvarteret Paradis med byggnadernas namn utmärkta.

Byggprocessen i nio steg

Byggprojekt leds av LU Byggnad och utgår från nio steg. Här kan du läsa om vad de olika stegen innebär. 

Steg 1: Initiera projektet
Steg 2: Utreda olika lokallösningar
Steg 3: Förstudie
Steg 4: Programhandling
Steg 5: Systemhandling
Steg 6: Bygghandling
Steg 7: Byggtid
Steg 8: Inreda och flytta in
Steg 9: Uppföljning

Steg 1: Initiera projektet

När en verksamhet har identifierat behovet av nya eller förändrade lokaler behöver det konkretiseras så att det går att göra en första bedömning om det är realiserbart. Första steget är att verksamheten kontaktar LU Byggnad och en lokalplanerare tilldelas projektet. I detta steg läggs grunden för projektet.

Fakulteten tar fram en verksamhetsbeskrivning, det vill säga en kort presentation av verksamheten, nulägesbeskrivning av lokalbehovet och framtida behov. Den innehåller också kvantitativa uppgifter som antal anställda, antal studenter etc. Om projektet är realiserbart tas ett utredningsbeslut fram.


Steg 2: Utreda olika lokallösningar

I det andra steget översätts verksamhetsbeskrivningen till ett preliminärt lokalprogram, det vill säga en beskrivning av de lokaler som verksamheten behöver: antal rum, dess typ och funktion och ungefärlig storlek. En organisationsplan tas fram av LU Byggnad i samråd med verksamheten, en styrgrupp bildas och verksamheten utser en projektsamordnare.


Steg 3: Förstudie

När det finns en idé om hur lokalbehovet kan lösas behöver en förstudie (arkitektskiss) göras. Det kan behövas flera skisser innan verksamhetens behov är tillgodosedda. Inför förstudie, eller inför bearbetning av förstudie, fattas utredningsbeslut. 

När förstudien samt en första hyreskalkyl är klar och accepterad av fakulteten tas beslut om programhandling.


Steg 4: Programhandling

Programhandling innebär i korthet att lokalen ritas upp så att rätt rum är på rätt plats med rätt funktion. Det är nu sista chansen för verksamheten att lämna större synpunkter på utformning av byggnaden.

När programhandlingen är klar och en preliminär hyresnivå accepterad av LU tas beslut om fortsatt projekteringsarbete, ett inriktningsbeslut.


Steg 5: Systemhandling

I steg fem är fokus på att lösa de tekniska systemen. Systemhandlingen är ett underlag med ritningar som ger en bild av den planerade byggnaden, dess konstruktiva utformning och dess tekniska installationssystem, och ligger till grund för en kostnadskalkyl och hyresavtal.

Innan systemhandlingen påbörjas ska verksamheten ha färdigställt rumsfunktionsprogram och utrustningslistor.

När systemhandlingen är klar gör hyresvärden en ny kalkyl och lämnar ett hyresförslag.

Efter förhandling om hyresvillkor och när LU och hyresvärd är överens avslutas detta steg med att ett genomförandebeslut fattas och hyresavtal tecknas. Detta är projektets ”Point of no return”.


Steg 6: Bygghandling

I det sjätte steget förbereds handlingarna för upphandling och byggnation. Inredningsförslag har tagits fram och möbler kan behöva provas i verkligheten innan beställning. Det är också i detta steg som en eventuell evakuering genomförs.


Steg 7: Byggtid

I det sjunde steget sätts spaden i marken och själva byggprojektet genomförs. Inför och under detta skede upphandlas utrustning, inredning och övriga LU-entreprenader.

LU Byggnad följer kontinuerligt upp projektet, funktionellt, tekniskt, och ekonomiskt.


Steg 8: Inreda och flytta in

I det åttonde steget finns färdigställda lokaler som behöver förberedas för verksamheten. Efter genomförd besiktning lämnar hyresvärden över lokalerna till LU. LU:s leverantörer av inredning, skyltning och passagesystem ska få allt på plats.


Steg 9: Uppföljning

Direkt efter avslutat projektet görs en avstämning av tillkommande kostnader och hyresavtal justeras. Efter en tid genomförs en uppföljning där lärdomar och erfarenheter dokumenteras för framtida projekt.