Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Val av valberedning på institutioner

vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

På den här sidan finns både övergripande information om valberedning på institutioner samt en steg-för-steg-guide för att välja valberedning.

Om valberedning på institution

Inom varje institution väljs en valberedning som har till uppgift att bereda nomineringar samt lämna förslag till kandidater som

 • prefekt
 • ställföreträdande prefekt
 • företrädare för vetenskapligt kompetenta lärare i institutionsstyrelsen
 • företrädare för övriga anställda i institutionsstyrelsen.

Efter att val genomförts utser valberedningen sin ordförande inom sig.

Personalorganisationerna får utse var sin företrädare som ges närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i valberedningen. Då valberedningen upprättar förslag till prefekt samt ställföreträdande prefekt ska den även bereda företrädare för berörda studentkårer närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

Valberedningen ska i sitt nomineringsarbete eftersträva stor öppenhet för olika intressen och åsiktsriktningar. 

Steg för steg: val av valberedning

Hur val inom Samhällsvetenskapliga fakulteten går till styrs av fyra regelverk. Utöver guiden nedan måste dessa regelverk läsas parallellt för att val ska kunna genomföras på ett korrekt sätt. 

Mer information om val och regelverk

Prefekten har det övergripande ansvaret för genomförande av val på institutionsnivå och beslutar om på vilket sätt valet ska genomföras. I Lunds universitets valföreskrifter beskrivs de olika tillvägagångssätten. 

Om prefekten väljer att genomföra valet elektroniskt kan fakultetskoordinator (se kontaktruta) bistå med stöd. Ta kontakt i god tid för att lägga upp en tidplan. 

Prefekten ska fastställa röstlängden och delge berörda tidigast åtta och senast två veckor före den sista dagen som det är möjligt att rösta.

Röstlängden anger vilka personer som är röst- och nomineringsberättigade i valet och ska avse anställningsförhållandena den 1:a samma månad som den fastställs.

Institutionens personalsamordnare kan hjälpa till att ta fram ett underlag.

Prefekten ska även besluta om valberedningens mandatperiod. 

Mall för fastställande av röstlängd finns tillgänglig här via (LU-Box, ny flik) 

Prefekten ansvarar för att informera om valet och bjuda in anställda att nominera. I informationen ska det framgå vilka ordinarie poster som ska tillsättas samt eventuella suppleanter i respektive kategori (vetenskapligt kompetenta lärare och övriga anställda).

Valberedningen ska bestå av minst tre och maximalt fem ledamöter av vilka minst en ska vara representant för övriga anställda. Vetenskapligt kompetenta lärare ska vara i majoritet. Prefekten beslutar närmare om valberedningens sammansättning. 

Den som har rösträtt har även rätt att nominera en eller flera kandidater till de olika uppdragen. Det är tillåtet att nominera sig själv.

Nomineringar ska lämnas till prefekten. 

Mall för nomineringsbrev finns tillgänglig här (LU-Box, ny flik). 

Innan prefekten bereder nomineringarna bör det kontrolleras att:

 • den som har nominerat är nomineringsberättigad i valet
 • den nominerade är valbar i den aktuella kategorin (vetenskapligt kompetent lärare eller övriga anställda)
 • den nominerade är tillfrågad och tillgänglig för uppdraget (om det inte framgår av nomineringen)
 • den nominerade är röst- och nomineringsberättigad

Mall för prefektens förslag finns tillgänglig här (LU-Box, ny flik). 

Val kan genomföras på flera olika sätt:

 • elektronisk röstning
 • poströstning
 • röstning i vallokal
 • valmöte

Information om de olika tillvägagångssätten, och de regler som ska vara uppfyllda vid respektive tillvägagångssätt, finns i Lunds universitets valföreskrifter. 

Resterande del av den här guiden utgår från elektronisk röstning.

Senast två veckor före sista möjliga dag att rösta ska följande skickas till varje röstberättigad enligt den fastställda röstlängden:

 • information om vilka val som ska genomföras
 • prefektens förslag på personer till respektive uppdrag
 • information om var fastställd röstlängd finns tillgänglig
 • information om sista dag och tid att rösta
 • information om tid och plats för möte för offentliggörande av valresultat
 • webbadress till det elektroniska röstningsformuläret.

Ovanstående gäller elektroniska val. Se universitetets valföreskrifter om valet genomförs på annat sätt.

Resultatet presenteras vid ett i förväg angivet offentligt möte.

Prefekten är normalt sett ordförande, men kan också välja att utse någon annan. Därutöver utses två röstberättigade att närvara när valresultatet presenteras samt att, jämte ordföranden, justera protokollet.

Är inte tillräckligt många röstberättigade närvarande får ordförande utse andra anställda att vara rösträknare och justeringspersoner. Om två eller flera kandidater fått lika många röster avgör lotten ordningen mellan dem. Ordföranden beslutar hur lottdragning i så fall ska genomföras.

Protokoll ska föras vid mötet för offentliggörande av valresultat vid elektroniskt val. Protokollet ska innehålla:

 • uppgifter om tid och plats för sammanräkningen,
 • förteckning över de närvarande,
 • antalet avgivna röster,
 • antalet ogiltiga röster
 • för varje val det antal röster som varje person erhållit samt de personer som efter avslutad sammanräkning förklarats valda eller föreslagna.

Mall för protokoll finns tillgänglig här (LU-Box, ny flik).

Ovanstående gäller elektroniska val. Se universitetets valföreskrifter om valet genomförs på annat sätt.

När valet är genomfört ska prefekten informera institutionen samt berörd fakultetskoordinator om valresultatet på lämpligt sätt. 

Vid elektroniska val ska fastställd röstlängd, valresultat samt protokoll diarieföras och arkiveras vid institutionen.

Se universitetets valföreskrifter om valet genomförs på annat sätt. 

Kontakt

Yvonne Aiello Davidsson
Fakultetskoordinator
+46 46 222 43 65
yvonne [dot] aiello_davidsson [at] sam [dot] lu [dot] se (yvonne[dot]aiello_davidsson[at]sam[dot]lu[dot]se)

Marie Steiner
Fakultetskoordinator
+46 46 222 48 93
marie [dot] steiner [at] sam [dot] lu [dot] se

Lina Wedin
Kanslichef
+46 46 222 42 18
lina [dot] wedin [at] sam [dot] lu [dot] se
 

Vem får nominera och rösta i valen?

Röst- och nomineringsberättigade är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning vid berörd institution/fakultet omfattar minst 50 procent av heltid och som är anställda tillsvidare eller har minst två års sammanhängande anställning vid institutionen/fakulteten.

Doktorander med doktorandanställning är inte röst- och nomineringsberättigade eftersom de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet högskoleförordningen.

Vem är valbar?

Vetenskapligt kompetenta lärare:

Professorer och lärare vid fakulteten/institutionen som har en anställning, för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens.

Övriga anställda:

Anställda vid fakulteten/institutionen som inte är vetenskapligt kompetenta lärare enligt ovanstående definition.