Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Instruktioner för ansökan om bedömning av pedagogisk skicklighet

Här finns detaljerade anvisningar om hur du utformar din ansökan.

Ansökan ska bestå av nedanstående fyra delar i separata pdf:er samt ett försättsblad:

 1. Pedagogisk portfölj (inklusive max 10 dokument, motsvarande högst 20
  sidor, som verifierar innehållet i den pedagogiska portföljen)
 2. Meritförteckning (inklusive högst 20 sidor bilagor)
 3. Tillstyrkan från prefekt
 4. Intyg från två kollegor om genomförda samtal

Skicka ansökan tillsammans med nedanstående försättsblad till fakultetskoordinator Marie Steiner, marie [dot] steiner [at] sam [dot] lu [dot] se, senast 15 september.

Försättsblad (PDF 170 kB, ny flik)

1. Den pedagogiska portföljen 

En pedagogisk portfölj är ett personligt dokument som ska ge en konkret och allsidig bild av din pedagogiska utveckling och skicklighet i undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete (se kriterier för pedagogisk skicklighet).

Portföljens uppgift är att, i kombination med din meritförteckning, visa att du når upp till de kriterier för pedagogisk skicklighet som fakulteten angett. I portföljtexten reflekterar du över din syn på studenternas lärande och över relationen mellan undervisning och lärande i det egna ämnet på basis av erfarenheter av och kunskapsbildning om undervisning och lärande. I mötet mellan beprövad erfarenhet och idéer om lärande bidrar portföljen till att forma och ge uttryck för vad som kan sägas vara lärarens pedagogiska filosofi.

Portföljen ska också innehålla konkreta exempel hämtade från din pedagogiska praktik och på så sätt ge uttryck för en systematiskt reflekterad erfarenhet. Du gör ett urval av exempel utifrån några relevanta teman som relateras till den pedagogiska filosofin. Du bör motivera ditt val av teman och tydligt visa hur dessa illustreras genom exemplen från den egna praktiken.

En sådan tematisering, med åtföljande exempel, kan ta sig olika uttryck:

 • Den kan föra tillbaka på lärarskapets olika roller
 • den kan vara problemorienterad med avseende på några principiella pedagogiska eller ämnesdidaktiska utmaningar
 • den kan vara fallorienterad och arbeta reflekterande utifrån några konkreta fallbeskrivningar
 • den kan vara kronologiskt orienterad och ta sin utgångspunkt i den egna utvecklingen över tid
 • den kan fokusera några centrala idéer i teoribildning kring studenters lärande.

Portföljen kan även kombinera dessa och en rad andra tematiska principer. Det centrala är att portföljen på ett systematiskt, reflekterat och trovärdigt sätt belyser hur du kontinuerligt arbetar med att skapa goda betingelser för studenternas lärande.

Den pedagogiska portföljtexten framställs som en löpande, välstrukturerad text och får omfatta max. 7 000 ord (exklusive referenser och bilagor). De uppgifter i portföljen som refererar till dina pedagogiska erfarenheter styrks genom hänvisning till din meritförteckning. Du ska också bilägga dokument som verifierar nämnda exempel på pedagogisk praktik. Tänk på att tydligt klargöra syftet med de inkluderade bilagorna.

2. Meritförteckning

I meritförteckningen ska du redogöra i punktform för dina pedagogiska meriter. Bifoga bilagor (till exempel intyg, rapporter, läromedel) där evidens eller fördjupning krävs.

Om meritförteckningen omfattar en lång tidsperiod bör du strukturera innehållet så att variation, mångfald och utveckling av dina olika pedagogiska erfarenheter lyfts fram.

Inom varje område ska meriterna anges med årtal och med den tillhörande information som bedöms förtydliga och lyfta fram kompetensen.

 • Formell högskolepedagogisk utbildning
 • Ämnesrelevant pedagogisk utbildning eller annan pedagogisk utbildning
 • Andra erfarenheter av pedagogisk natur som sökanden menar helt eller delvis motsvarar eller kompletterar de övriga punkterna (ståndpunkterna ska motiveras)
 • Undervisningserfarenhet eller motsvarande (inklusive uppskattat antal undervisningstimmar)
 • Handledning på grund- och avancerad nivå
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Pedagogiskt utvecklingsarbete
 • Läromedelsproduktion och publikationer
 • Nationellt och internationellt pedagogiskt arbete, t ex gästföreläsningar
 • Internationaliseringsarbete inom den pedagogiska praktiken
 • Rapporteringsuppdrag och utvärderingsuppdrag
 • Symposier, konferenser, workshops och samarbeten
 • Utmärkelser och priser inom pedagogisk verksamhet
 • Övriga pedagogiska meriter och erfarenheter utöver inom högskolepedagogik

Bilagor till meritförteckningen

Max 20 sidor bilagor bifogas för att belysa och styrka den pedagogiska verksamheten.

 • Intyg om formella högskolepedagogiska kurser
 • Relevanta tjänstgöringsintyg från andra arbetsgivare än Lunds universitet
 • Bearbetat kursutvärderingsmaterial
 • Intyg från studierektor som styrker omfattning och typ av undervisning

3. Prefektens tillstyrkan

Till ansökan ska du bifoga en tillstyrkan från din prefekt. Om du själv är prefekt är det dekan som tillstyrker ansökan. Använd nedanstående mall och byt ut den gulmarkerade texten:

Mall för prefektens tillstyrkan (öppas i Word)

4. Intyg från två olika kollegor om genomförda samtal

Inför ansökan ska du genomföra samtal om den pedagogiska portföljen med två kollegor, gärna någon som utnämnts till meriterad eller excellent lärare. De kollegiala samtalen ska inriktas på portföljens innehåll utifrån de bedömningsgrunder för pedagogisk skicklighet som fakulteten tagit fram.

Samtalens syfte är att ge underlag för och möjlighet till förbättringar av portföljen. Du väljer själv vilka du vill samtala med och ansvarar själv för att dessa samtal kommer till stånd.

Bifoga intyg från dessa kollegor, som styrker att du diskuterat den pedagogiska portföljens innehåll.

Kontakt

Marie Steiner
Fakultetskoordinator
46 46 222 48 93
marie [dot] steiner [at] sam [dot] lu [dot] se

Portföljkursen

Vill du veta mer om hur du skriver ihop en pedagogisk portfölj kan du även anmäla dig till den årligt återkommande kursen i hur man sammanställer sin pedagogiska portfölj.

Portföljkursen utannonseras tillsammans med fakultetens utbud av högskolepedagogiska kurser.

Högskolepedagogisk utbildning vid fakulteten