Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Disputation

Den här sidan guidar dig som är doktorand och handledare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten kring hur en disputation planeras och vilka formella krav det finns att ta hänsyn till.

En doktorsexamen omfattar 240 hp, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. För doktorsexamen krävs att du blivit godkänd på de kurser som ingår i utbildningen samt fått din doktorsavhandling godkänd. Doktorsavhandlingen försvaras muntligt vid en offentlig disputation.

Nedanstående checklista innehåller en kort sammanställning av vad som behöver göras när, i processen inför och efter disputation.

Viktigt! Checklistan innehåller ”senaste” datum för de olika momenten i processen. Handledaren tillsammans med doktoranden bör därmed planera för att de olika momenten är klara i god tid innan dessa datum. 

Checklista: inför och efter disputation (PDF 192 kB, ny flik)

Via länkarna nedan hittar du utförligare information om de olika stegen:


Boka datum och lokal för disputation

Disputation ska som regel äga rum under terminstid.

Handledaren är ansvarig för att boka datum och lokal för disputation så tidigt som möjligt i processen, men senast sex veckor före tänkt disputationsdatum. Kontakta fakultetskoordinator för att boka disputationsdatum. Bokning av lokal hanteras av institutionen.


Utse opponent, ordförande och betygsnämnd

Institutionen skickar förslag till fakultetsopponent, ordförande och betygsnämnd till kansliet, senast fem veckor före disputationsdag. Dekan fattar beslut.

Betygsnämndens ledamöter ska inneha som lägst docentkompetens. Opponenten ska vara disputerad.

OBS! Prefekt skickar framställan som pdf med e-post till fakultetskoordinator utan att signera. När dokumentet granskats och diarieförts, skickas det till prefekt och dekan för digital signering via EduSign.

Blankett för förslag till fakultetsopponent vid disputation (PDF 155 kB)

Blankett för förslag till fakultetsopponent vid vetenskaplig uppsats (PDF 155 kB)

I dokumentet nedan finns en guide för opponent och betygsnämnd inför disputation. 

Information for external reviewer and examination committee members (PDF 238 kB, ny flik)

Fakulteten har särskilda riktlinjer för om en fakultetsopponent eller betygsnämndsledamot måste ställa in med kort varsel på grund av sjukdom.

Se punkt 10.6 i fakultetens föreskrifter för utbildning på forskarnivå (PDF, ny flik)

Digitala inslag vid disputation

Utgångspunkten är att disputationer vid Lunds universitet ska äga rum på plats i en lokal som universitetet tillhandahåller där samtliga deltagare befinner sig. Digitala inslag vid disputationer kan förekomma vid behov. Önskemål om detta anges i blanketten för framställan ovan. Beslut om digitala inslag fattas av dekan.

Doktoranden ska vara väl införstådd med vilka digitala inslag som ska förekomma vid disputationen. Doktorandens önskemål avseende om opponenten ska delta digitalt eller ej, ska beaktas.

Lund universitets föreskrifter om digitala inslag vid disputationer (PDF, ny flik)


Utforma och trycka avhandling

Doktoranden ansvarar för redigering av avhandlingen. Avhandlingen ska formges i enlighet med Lunds universitets grafiska profil. Universitetets tryckeri, Media-Tryck kan hjälpa till med formgivningen.

Läs mer om mallar och annat stöd på Media-Trycks webbplats

Doktoranden ansvarar för att skaffa ISBN-nummer till sin avhandling.

Ansök om ISBN via universitetsbiblioteket

OBS! Socialhögskolan har en egen ISBN-serier och doktorander vid denna enhet kontaktar ansvarig där för att få ett ISBN-nummer.

Om avhandlingen ingår i en serie tillhandahåller institutionen ett volymnummer och ISSN-nummer.

Tänk också på:

  • I avhandlingen ska finnas ett titelblad och ett dokumentdatablad. Dokumentdatabladet trycks oftast på titelbladets baksida.
  • Institutionen ansvarar tillsammans med doktoranden för upphandling, framställning och distribution av tryckta avhandlingar. Minsta antalet tryckta avhandlingar är 33 stycken. Institutionen beslutar om tryckning av ytterligare exemplar utöver dessa.
  • En elektronisk version av avhandlingen ska skickas till Media-Tryck för att möjliggöra tjänsten print-on-demand och garantera tillgång till tryckt exemplar av avhandlingen.

Spika och registrera avhandlingen i LUCRIS

Avhandlingen ska finnas tillgänglig så att akademi och allmänhet kan granska den före disputationen. Detta sker genom spikning och registrering i LUCRIS.

Senast fyra veckor innan disputationen ska doktoranden:

  • lämna tre exemplar av den tryckta avhandlingen till receptionen på Lunds universitetsbibliotek (UB)
  • lämna ett exemplar av avhandlingen till fakultetskansliet tillsammans med kvittot från universitetsbiblioteket
  • registrera avhandlingen i LUCRIS (inkludera ej en signerad version av dokumentdatabladet. Google indexerar din signatur som en separat bild, så använd en osignerad version eller fulltextpublicera utan dokumentbladet).

Kom ihåg att lägga in sammanfattning av avhandlingen på både svenska och engelska i LUCRIS. Glöm inte heller att lägga till relationer i LUCRIS, exempelvis mellan din avhandling och ditt doktorandprojekt, eller till artiklar i en sammanläggningsavhandling.

Logga in i LUCRIS (ny flik)

Mer om att registrera och publicera avhandlingen elektroniskt - ub.lu.se


Distribuera tryckt avhandling

Doktoranden ansvarar för att distribuera den tryckta avhandlingen.

  • Varsitt exemplar skickas till betygsnämndens ledamöter och opponent.
  • Varsitt exemplar skickas till institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten.
  • Ett exemplar skickas till Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek.
  • Distribution till institutionens nätverk (På institutionen finns en lista över vilka adresser distributionsexemplaren ska skickas till.)

OBS! Två exemplar bör finnas tillgängliga på institutionen ifall de externa ledamöterna på fakultetsstyrelsen efterfrågar en tryckt avhandling.  


Skicka disputationsprotokoll

Handledaren ansvarar för att skicka disputationsprotokollet i original till fakultetskoordinator (se kontaktruta).

Protokoll för doktorsavhandling (PDF 92 kB, ny flik)

Protokoll för licentiatexamen (PDF 153 kB, ny flik)


Ansök om examen

Doktoranden måste själv ansöka om examen hos universitetets examensavdelning

Information om ansökan om examen finns på lu.se

Kontakt

Yvonne Aiello Davidsson
Fakultetskoordinator
+46 46 222 43 65
yvonne [dot] aiello_davidsson [at] sam [dot] lu [dot] se (yvonne[dot]aiello_davidsson[at]sam[dot]lu[dot]se)

Hämtställe: 35