Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lokalprojektet och byggprocessen

Lokalprojektet Campus Paradis

Lokalprojektet genomförs på uppdrag av Akademiska hus i samarbete med LU Byggnad och Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Lokalprojektets etapper

Projektet utgörs av tre etapper:

Etapp 1 (slutfördes 2013/14)

Renovering och tillbyggnad av Eden (hus H), inklusive flytt av Statsvetenskapliga institutionens bibliotek till Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek i Gamla barnsjukhuset (hus J).

Etapp 2 (slutfördes 2019)

Renovering och tillbyggnad av Gamla Köket (hus I), inklusive inflyttning av Socialhögskolan.

Etapp 3 (pågående)

  • Renovering av Gamla lungkliniken (hus G)
  • Renovering av Gamla kirurgen (hus R), Paviljongen (hus P) och Gamla barnsjukhuset (hus J)
  • Renovering av Gamla polikliniken (hus M) och Gamla barnbördshuset (hus O)
  • Uppförande av ett centrum för samhällsvetenskap med bland annat bibliotek
  • Utveckling av parkmiljön inom kvarteret Paradis.
Flygfoto över kvarteret Paradis med byggnadernas namn utmärkta.

Byggprocessen i nio steg

Byggprojektet leds av LU Byggnad och utgår från nio steg. Här kan du läsa om vad de olika stegen innebär. 

Steg 1: Initiera projektet
Steg 2: Utreda olika lokallösningar
Steg 3: Förstudie
Steg 4: Programhandling
Steg 5: Systemhandling
Steg 6: Bygghandling
Steg 7: Byggtid
Steg 8: Inreda och flytta in
Steg 9: Uppföljning

Steg 1: Initiera projektet

När en verksamhet har identifierat behovet av nya eller förändrade lokaler behöver det konkretiseras så att det går att göra en första bedömning om det är realiserbart. Första steget är att verksamheten kontaktar LU Byggnad och en lokalplanerare tilldelas projektet. I detta steg läggs grunden för projektet.

Fakulteten tar fram en verksamhetsbeskrivning, det vill säga en kort presentation av verksamheten, nulägesbeskrivning av lokalbehovet och framtida behov. Den innehåller också kvantitativa uppgifter som antal anställda, antal studenter etc. Om projektet är realiserbart tas ett utredningsbeslut fram.


Lokalprojektet Campus Paradis:
Ett tidigt utredningsbeslut gällande fakultetens verksamhet i kvarteret Paradis togs redan 2008. Projektet delades upp i etapper. Utredningsbeslut för Eden (etapp 1) togs 2011, för Gamla köket (etapp 2) 2015 och utredningsbeslut för hela etapp 3 togs 2019. Utredningsbeslut för bearbetning av förstudie för Gamla lungkliniken togs 2021. Utredningsbeslut för bearbetning av förstudie för Gamla kirurgen togs 2023. 


Steg 2: Utreda olika lokallösningar

I det andra steget översätts verksamhetsbeskrivningen till ett preliminärt lokalprogram, det vill säga en beskrivning av de lokaler som verksamheten behöver: antal rum, dess typ och funktion och ungefärlig storlek. En organisationsplan tas fram av LU Byggnad i samråd med verksamheten, en styrgrupp bildas och verksamheten utser en projektsamordnare.


Steg 3: Förstudie

När det finns en idé om hur lokalbehovet kan lösas behöver en förstudie (arkitektskiss) göras. Det kan behövas flera skisser innan verksamhetens behov är tillgodosedda. Inför förstudie, eller inför bearbetning av förstudie, fattas utredningsbeslut. 

När förstudien samt en första hyreskalkyl är klar och accepterad av fakulteten tas beslut om programhandling.


Lokalprojektet Campus Paradis: Beslut om programhandling för Gamla lungkliniken togs 2021. 


Steg 4: Programhandling

Programhandling innebär i korthet att lokalen ritas upp så att rätt rum är på rätt plats med rätt funktion. Det är nu sista chansen för verksamheten att lämna större synpunkter på utformning av byggnaden.

När programhandlingen är klar och en preliminär hyresnivå accepterad av LU tas beslut om fortsatt projekteringsarbete, ett inriktningsbeslut.


Lokalprojektet Campus Paradis: Inriktningsbeslut för Eden (etapp 1) togs 2011. Programhandlingen för Gamla köket avslutades vintern 2015/2016. 


Steg 5: Systemhandling

I steg fem är fokus på att lösa de tekniska systemen. Systemhandlingen är ett underlag med ritningar som ger en bild av den planerade byggnaden, dess konstruktiva utformning och dess tekniska installationssystem, och ligger till grund för en kostnadskalkyl och hyresavtal.

Innan systemhandlingen påbörjas ska verksamheten ha färdigställt rumsfunktionsprogram och utrustningslistor.

När systemhandlingen är klar gör hyresvärden en ny kalkyl och lämnar ett hyresförslag.

Efter förhandling om hyresvillkor och när LU och hyresvärd är överens avslutas detta steg med att ett genomförandebeslut fattas och hyresavtal tecknas. Detta är projektets ”Point of no return”.


Lokalprojektet Campus Paradis:
Genomförandebeslut för Eden (etapp 1) togs 2012, för Gamla köket (etapp 2) 2016, och för Gamla lungkliniken (inom etapp 3) togs 2022. 


Steg 6: Bygghandling

I det sjätte steget förbereds handlingarna för upphandling och byggnation. Inredningsförslag har tagits fram och möbler kan behöva provas i verkligheten innan beställning. Det är också i detta steg som en eventuell evakuering genomförs.


Steg 7: Byggtid

I det sjunde steget sätts spaden i marken och själva byggprojektet genomförs. Inför och under detta skede upphandlas utrustning, inredning och övriga LU-entreprenader.

LU Byggnad följer kontinuerligt upp projektet, funktionellt, tekniskt, och ekonomiskt.


Steg 8: Inreda och flytta in

I det åttonde steget finns färdigställda lokaler som behöver förberedas för verksamheten. Efter genomförd besiktning lämnar hyresvärden över lokalerna till LU. LU:s leverantörer av inredning, skyltning och passagesystem ska få allt på plats.


Lokalprojektet Campus Paradis:
Inflyttning i Eden (etapp 1) skedde 2014 och i Gamla köket (etapp 2) 2019.


Steg 9: Uppföljning

Direkt efter avslutat projektet görs en avstämning av tillkommande kostnader och hyresavtal justeras. Efter en tid genomförs en uppföljning där lärdomar och erfarenheter dokumenteras för framtida projekt.

Var i byggprocessen är vi?

Lokalprojektet Campus Paradis befinner sig under 2023 i följande steg i byggprocessen:

  • Projektet för Gamla lungkliniken (hus G) kommer under 2023 att gå in i byggskede.
  • För Centrum för Samhällsvetenskap så inväntar vi ny detaljplan.

Läs mer om renoveringen av Hus G

Läs mer om Centrum för Samhällsvetenskap