Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Årlig arbetsmiljöundersökning vid fakulteten

Arbetsmiljöenkäten (OSA-enkäten) är en del av fakultetens systematiska arbetsmiljöarbete med syfte att skapa hälsosamma, inkluderande, respektfulla och produktiva arbetsplatser.

Resultatet av arbetsmiljöenkäten sammanställs på fakultetsnivå så att övergripande mönster för olika grupper av anställda kan visas och följas upp över tid. Utöver detta får varje institution/motsvarande sitt resultat att arbeta vidare med under året. 

Enkäten är ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Syftet med OSA-enkäten är att ge institutionerna stöd i att skapa hälsosamma och hållbara arbetsplatser. För att enkäten ska göra nytta krävs att så många som möjligt besvarar den. Efter genomförd enkät vidtar den viktigaste delen av arbetet, nämligen att diskutera innebörden och ta fram förslag på åtgärder som kan bidra till en god arbetsmiljö framåt. 

En gemensam enkät för samtliga institutioner och arbetsplatser vid S-fak

En gemensam enkät för fakulteten ger oss möjlighet att följa utvecklingen över tid för större grupper av anställda, och bidrar med jämförelsematerial på institutionsnivå. Enkäten och de analyser som sker av resultatet gör det möjligt för oss att identifiera var det behövs åtgärder inom arbetsmiljöområdet och att följa upp effekterna av dem på regelbunden basis.

Läs mer om organisatorisk och social arbetsmiljö – Medarbetarwebben

Enkäten består av flervalsfrågor inom två huvudområden – organisatorisk och social arbetsmiljö samt frågor om kränkningar, trakasserier, diskriminering och trygghet på arbetsplatsen.  Dessa områden är ömsesidigt beroende av varandra. Delar av enkäten kan därför även användas som ett led i det förebyggande arbetet mot diskriminering. 

Läs mer om kränkningar och trakasserier – Medarbetarwebben 

Ta hand om resultatet

När svarsperioden är slut skickas institutionens resultatrapport från kansliet till varje prefekt/motsvarande, för en första genomgång tillsammans med skyddsombud och 
HR-partner. Därefter sker återkoppling till samtliga medarbetare, och resultatet följs upp och bearbetas enligt den rutin som gäller vid institutionen. 

Frågor & svar

Övergripande om enkäten

OSA-enkäten är ett verktyg för att regelbundet undersöka arbetsmiljön i syfte att skapa hälsosamma och hållbara arbetsplatser. Den fokuserar på medarbetarnas upplevelse av vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö, det vill säga hur verksamheten leds och styrs och hur vi arbetar tillsammans och bemöter varandra. Enkäten innehåller också frågor om kränkningar, trakasserier, diskriminering och trygghet på arbetsplatsen.

Samtliga anställda vid fakulteten har möjlighet att besvara enkäten, oavsett yrkeskategori, anställningsform eller anställningstid.

Enkäten besvaras anonymt. Du uppger organisatorisk tillhörighet, kön, yrkeskategori och anställningsform vid besvarandet. Endast resultat för grupper med minst fem svarande kommer att redovisas. Inga enskilda enkätsvar eller annan rådata sprids.

Precis som övriga resultat kommer fritextsvaren att delges prefekt/motsvarande på respektive arbetsplats. Vid fritextsvar kan det inte garanteras att svaren inte går att hänföra till en enskild person eftersom det beror på hur den som besvarar frågorna uttrycker sig. För att så långt som möjligt värna om sin egen och andras integritet bör personnamn och i möjligaste mån andra unika markörer undvikas vid besvarande av enkäten.

Praktiska frågor

Du besvarar enkäten via en personlig länk som distribueras till dig via e-post.

Utskicket sker den 17 april med Lunds universitet <lu [at] sr [dot] artologik [dot] net> som avsändare.

Observera att du inte kan besvara enkäten via en länk som en kollega vidarebefordrar till dig.

Datum för utskick är den 17 april och sista svarsdag är den 3 maj.

1. Sök i din inkorg efter meddelande från Lunds universitet <lu [at] sr [dot] artologik [dot] net> och/eller meddelanden som innehåller frasen: ”Dags för fakultetens arbetsmiljöenkät 2024”

2. Kontrollera om meddelandet har hamnat i ditt skräppostfilter.

3. Om du inte hittar något e-postmeddelande med enkätlänk med hjälp av åtgärderna ovan, kontakta fakultetens arbetsmiljösamordnare, cecilia [dot] hagstrom [at] sam [dot] lu [dot] se.

Observera att enkätlänken är personlig, du kan alltså inte besvara enkäten via en länk som en kollega vidarebefordrar till dig.

Det tar cirka 15 minuter att besvara enkäten. Enkäten innehåller 34 frågor med fasta svarsalternativ samt möjlighet till förtydligande kommentarer i anslutning till flertalet frågor. Dina kommentarer i fritextfälten utgör värdefull information som bidrar till arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats.

Ja, välj knappen spara nederst på sidan (men utan att skicka in) innan du lämnar formuläret så kan du fortsätta där du slutade sist.

Resultatrapporter för varje arbetsplats och för fakulteten som helhet tas fram av kansliet och skickas till prefekt/motsvarande i början av maj. En första genomgång av resultatet sker i dialog mellan prefekt och skyddsombud, med stöd av institutionens HR-partner.

Senast i augusti-september återkopplas resultatet till all personal och arbetet med uppföljningsaktiviteter vidtar enligt den tidplan som beslutats på institutionen.

Efter genomförd enkät vidtar den viktigaste delen av arbetet, nämligen att diskutera innebörden och ta fram förslag på åtgärder som kan bidra till en god arbetsmiljö. Ju fler som besvarar enkäten desto mer användbar blir den både på arbetsplatsen och för fakultetens långsiktiga arbetsmiljöarbete.

Kontakt

För information om fakultetens övergripande arbetsmiljöarbete:

Cecilia Hagström
HR-specialist
cecilia [dot] hagstrom [at] sam [dot] lu [dot] se
+46 46 222 42 15

För ärenden gällande din egen arbetsmiljö, kontakt din närmaste chef eller skyddsombud.

Skyddsombud vid fakulteten

Tidplan

April

  • Enkäten skickas till alla fakultetens medarbetare

Maj-juni

  • Sammanställning av resultatet.
  • Inledande analys av institutionens/arbetsplatsens resultat. Utförs av prefekt/motsvarande i samarbete med skyddsombud och HR-partner.

Augusti-september:

  • Framåtblickande arbetsplatsaktiviteter baserade på gruppens resultat.
  • Handlingsplan för åtgärder, inklusive ansvarsfördelning samt tid och tillvägagångssätt för uppföljning.