Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Årlig arbetsmiljöundersökning vid fakulteten

Arbetsmiljöenkäten (OSA-enkäten) är en del av fakultetens systematiska arbetsmiljöarbete med syfte att skapa hälsosamma, inkluderande, respektfulla och produktiva arbetsplatser.

Resultatet av arbetsmiljöenkäten sammanställs på fakultetsnivå så att övergripande mönster för olika grupper av anställda kan visas och följas upp över tid. Utöver detta får varje institution/motsvarande sitt resultat att arbeta vidare med under året.

OSA-processen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Den årliga OSA-enkäten fokuserar på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Enkäten skickas till alla fakultetens medarbetare i maj.

Samhällsvetenskapliga fakultetens enkät utgår från Lunds universitets mall, men har i år utvecklats utifrån erfarenheter och feedback från de två senaste åren. Årets enkät innehåller bearbetade eller ändrade frågor med nya svarsalternativ, fler möjligheter att lämna kommentarer i fritext och ett utökat avsnitt om trakasserier, diskriminering och säkerhet. 

Enkäten finns i både en svensk och engelsk version. Du hittar båda språkalternativen via enkätlänken som du får via e-post. Samma länk används oavsett vilket språk du väljer.

Anonymitet

Enkäten skickas ut av via fakultetskansliet. När svarsperioden är slut den 25 maj skickas resultatrapporter för varje institution/enhet till respektive avdelningschef/motsvarande. Rådata bakom resultaten, det vill säga enskilda enkätsvar, sprids aldrig.

Innan du besvarar enkäten kommer du att få uppge:

  • Yrkeskategori
  • Organisatorisk tillhörighet
  • Kön
  • Anställningsform (tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning)

Observera att bakgrundskategorierna ovan endast kommer att användas för analys på fakultetsnivå. Analysen används för att visa mönster gällande stora grupper av medarbetare, till exempel alla kvinnor eller alla med tidsbegränsad anställning. 

För att säkra anonymiteten bearbetas eller presenteras resultaten för olika kategorier inte på institutions- eller avdelningsnivå. Det betyder att det inte går att få rapporter som visar utfall för en viss grupp, till exempel tidsbegränsat anställda eller TA-personal, för en enskild institution eller arbetsplats. Av samma anledning kommer resultaten för olika kategorier inte att kombineras på sådant sätt att individers eller små gruppers svar kan urskiljas, utan det som redovisas är större gruppers resultat, exempelvis samtliga kvinnliga doktorander.

Fritextsvar ordnas tematiskt och innehållet sammanfattas (ta bort funktion?) på fakultetskansliet innan resultatet förmedlas till prefekter/chefer. Detta är viktigt för att det inte ska gå att koppla enskilda svar till särskilda individer.

Vid bearbetningen av fritextsvaren görs ingen koppling till vilken enkät de kommer ifrån - materialet samlas endast in på arbetsplatsnivå utan kännedom om vilken respondent som har lämnat kommentarerna. Det som delges prefekten/chefen är en sammanfattning av kommentarerna.

Ta hand om resultatet 

Under 2023 kommer fakulteten att införa en ny modell för mer systematiskt arbete med enkätresultaten. Vi kommer även att införa samordnade aktiviteter på olika nivåer inom organisationen.

Alla institutioner/avdelningar kommer att få tillgång till checklistor, mallar och workshopsmaterial som kan användas för olika aktiviteter kopplade till enkätresultaten och till andra hälso- och jämställdhetsfaktorer. Exempelvis kommer analys av sjukfrånvarostatistik att tas med i efterarbetet för att belysa arbetsmiljön ur fler perspektiv.

Kontakt

För information om fakultetens övergripande arbetsmiljöarbete:

Cecilia Hagström
HR-specialist
cecilia [dot] hagstrom [at] sam [dot] lu [dot] se
+46 46 222 42 15

För ärenden gällande din egen arbetsmiljö, kontakt din närmaste chef eller skyddsombud.

Skyddsombud vid fakulteten

Tidplan

Maj

  • Enkäten skickas till alla fakultetens medarbetare

Juni:

  • Inledande analys av institutionens/arbetsplatsens resultat inklusive riskbedömning. Utförs av prefekt/motsvarande i samarbete med skyddsombud och HR-partner.

Augusti/september:

  • Framåtblickande arbetsplatsaktiviteter baserade på gruppens resultat.
  • Handlingsplan för åtgärder, inklusive ansvarsfördelning samt tid och tillvägagångssätt för uppföljning.