Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Frågor och svar

om lokalprojektet Campus Paradis

Övergripande om projektet

Fakultetens lokaler i kvarteret Paradis har ett centralt och attraktivt läge utmed det så kallade Kunskapsstråket, men de är inte byggda för, och bara delvis anpassade till, den verksamhet som bedrivs. Det saknas studiemiljöer och mötesplatser och den tekniska standarden är delvis otillräcklig, vilket ger brister i arbetsmiljön.

Fakultetens lokaler har diskuterats och utretts åtminstone sedan 2008. Generellt har fakulteten saknat olika typer av undervisningslokaler, bland annat hörsalar, men också moderna, flexibla lokaler för varierande former av undervisning.

Alla fakultetens institutioner i Lund har heller inte varit samlade i kvarteret Paradiset. Många institutioner i Lund är trångbodda och några har varit utspridda i flera byggnader. Det är också önskvärt med ett modernt utformat bibliotek för hela fakulteten samt fler och bättre studiemiljöer. Dålig tillgänglighet är också ett problem i vissa hus.

Projektet svarar mot ett behov av att långsiktigt och med kontinuitet tydliggöra verksamheternas behov och samordna utvecklingen av kvarterets byggnader och utemiljö.

Syftet med projektet är att skapa ändamålsenliga, attraktiva och gemensamma miljöer för biblioteksverksamhet, studier, undervisning och forskning för Samhällsvetenskapliga fakulteten. Projektet syftar till att forma en hållbar inne och utemiljö för fakultetens studenter och medarbetare för de kommande 30–40 åren.

De institutioner/enheter som berörs i första hand är de med verksamhet på Campus Paradis - eller som är tänkta att flytta sin verksamhet hit -  och vars placering påverkas av ombyggnad/renovering:

 • Genusvetenskapliga institutionen
 • Graduate School
 • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Institutionen för psykologi
 • Institutionsservice
 • Kansli S
 • LUCSUS
 • Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek
 • Sociologiska institutionen

Under själva byggtiden kommer även de institutioner som har verksamhet i redan renoverade hus (Eden och Gamla köket) påverkas:

 • Statsvetenskapliga institutionen
 • Socialhögskola

Samtliga verksamheter inom Campus Paradis kommer att påverkas exempelvis genom att utbudet av undervisningslokaler tillfälligt och permanent ändras samt att byggnadsarbetena kommer att synas och höras i kvarteret.

För byggprojekt av den här storleken är det alltid svårt att säga något exakt om tid. Det är långa processer och många aktörer utanför fakulteten som är involverade. Vi befinner oss dessutom i en känslig miljö med äldre hus innanför de gamla stadsmurarna.

Nuvarande etapp av campusprojektet (etapp 3) omfattar dessutom samtliga av fakultetens byggnader på Campus Paradis, (Eden renoverades etapp 1 och Gamla köket i etapp 2). Vi räknar med att nuvarande etapp kommer att pågå under hela 2020-talet, och troligtvis en bit in på 2030-talet.

Institutionerna är delaktiga i att ta fram sitt “lokalprogram”, det vill säga att specificera behovet av arbetsplatser med mera.

Under byggprojektens gång har projektgruppen och i vissa skeden även ansvariga arkitekter möten med respektive verksamhet för att föra en dialog gällande behov och möjliga lösningar. Utöver detta har det sedan projektstart hållits och bjudits in till workshoppar och olika referensgrupper har deltagit och utvecklat fakultetens kravställning. Fakultetens referensgrupper deltar i projektarbetet även framåt.

Den nya byggnaden: Centrum för samhällsvetenskap

Enligt förslaget som ligger till grund för ansökan om ändrad detaljplan så ska det nya Centrum för Samhällsvetenskap placeras i en ny byggnad som byggs ihop med hus M och hus O. Den nya byggnadskroppen är tänkt att placeras på nuvarande parkering på norra Campus Paradis.

Eftersom detaljplanen har överklagats till Mark- och miljödomstolen, och denna ännu inte har behandlats, har lokalprojektet valt att gå vidare med Gamla kirurgen först. När detaljplanen har vunnit laga kraft återupptas dialogen med Akademiska hus om fortsatt projektering av Cesam-projektet.

 

Gamla lungkliniken (hus G)

Byggnaden ska genomgå de förändringar som krävs för att ytterligare arbetsplatser ska rymmas i huset. Ventilationssystemet är redan på gränsen till underdimensionerat och datanätet behöver bytas ut. Fakulteten tar också tillfället i akt att färdigställa den östra delen av våning 4, som inte iordningställdes på samma sätt som resten av huset i samband med renoveringen 2006.

Efter renoveringen kommer både Sociologiska institutionen och Genusvetenskapliga institutionen att finnas i huset.

Enligt nuvarande tidplan kommer renoveringen pågå 1 juli 2023 – 31 mars 2024. Inflyttningen sker sommaren 2024.

Under tiden för renoveringen kommer Sociologiska institutionen att inrymmas i evakueringslokaler i Allhelgonaskolan. Efter renoveringen flyttar Sociologiska institutionen tillbaka till Gamla lungkliniken, tillsammans med Genusvetenskapliga institutionen.

Kontakt

Robert Holmberg
Projektledare

Jenny Egidius
Biträdande projektledare 

E-post: 
projekt_campus_paradis [at] sam [dot] lu [dot] se (projekt_campus_paradis[at]sam[dot]lu[dot]se)