Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utlysning av medel för utveckling av forskningssamverkan

Du som har en doktorsexamen, är tillsvidareanställd som lektor eller adjunkt vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och inte har mer än 30 procent forskningstid i din anställning kan söka medel för att utveckla samverkan med externa aktörer. Syftet är att berika fakultetens forskning och att lyfta fram samhällsvetenskapens roll i samhället.

Bakgrund

Samhällsvetenskapen har en viktig roll i att skapa en bättre förståelse för och bidra till lösningar av problem och utmaningar i samhället. För att lyckas med detta behöver vi samverka med organisationer och aktörer utanför akademin. Att bygga relationer och utveckla forskning tillsammans med externa verksamheter kräver dock tid och resurser, och det finns sällan några resurser öronmärkta för samverkan. Det finns därför ett behov av medel särskilt tillägnade för utveckling av forskningssamverkan med externa aktörer.

Utgångspunkten är att samverkan kan inkludera en rad olika kontakter och aktiviteter, som innebär att relationer byggs och kunskaper sprids, utbyts eller gemensamt skapas mellan universitetet och aktörer i det omgivande samhället.

Utlysningen riktar sig mot samverkan med icke-akademiska organisationer, det går inte att söka medel för samarbete med andra lärosäten.

Syfte

Beviljade medel ska användas för att utveckla samverkan med externa aktörer i syfte att berika fakultetens forskning och att lyfta fram samhällsvetenskapens roll i samhället.

Exempel på vad beviljade medel kan användas till:

 • Utveckla nya forskningsprojekt, till exempel genom att identifiera en gemensam problemställning och skriva en forskningsansökan tillsammans med externa aktörer.
 • Utveckla ett forum för att skapa relationer med externa verksamheter, som har ett intresse av en långsiktig samverkan inom ett forskningsområde som kan samla flera forskare (gärna från olika institutioner) och genera olika samverkansaktiviteter.
 • Addera samverkansaktiviteter till redan pågående forskningsprojekt, till exempel genom att skapa ett nätverk eller en seminarieserie för externa aktörer i syfte att diskutera forskningsresultat och dess betydelse för olika verksamheter utanför akademin.
 • Sampubliceringar tillsammans med externa representanter eller samverkan som syftar till att omsätta forskningsresultat till praktiknära metoder eller verktyg.

Villkor

Den som har en doktorsexamen, är tillsvidareanställd som lektor eller adjunkt vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och inte har mer än 30 procent forskningstid i sin anställning kan söka.

Stödet utgör kostnader motsvarande maximalt 1,5 månads arbetstid per projekt. Utöver kostnader för arbetstid är det även möjligt att söka medel för vissa omkostnader, till exempel för resor och konferenslokaler. Sökta omkostnader specificeras i budget.

Ansökan kan involvera samarbete med forskare från andra fakulteter eller lärosäten, men beviljade medel kan inte användas för att friköpa arbetstid för forskare eller andra som inte är anställda vid fakulteten. 

I samband med att projektet avslutas ska en kortfattad rapport lämnas in (ca 1-2 sidor) som beskriver hur medlen använts och vad de genomförda aktiviteterna har resulterat i (till exempel i form av ansökningar och fortsatta samverkansaktiviteter). Rapporten ska även innehålla en kortare redogörelse från externa samverkanspartner om vad samverkan har haft för betydelse för deras verksamhet.

Beviljade medel ska vara uttagna och använda senast 18 månader efter beslutsdatum. 

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande:

 • Projektbeskrivning om max tre sidor, inklusive redogörelse för mål med projektet, planerade aktiviteter, vilka forskare samt externa partner som är tänkta att ingå i projektet. Det är inget krav, men önskvärt, med ett ”letter of intent” från externa partner som beskriver deras förväntade bidrag till projektet.
 • Kortfattad budget.
 • CV (max två sidor) över huvudsökandes forskningsmeriter, inklusive tidigare erfarenhet av forskningssamverkan.
 • Ifylld blankett där den sökande intygar att ansökan är förankrad hos prefekt (eller motsvarande).
  Ansökningsblankett (PDF 154 kB, ny flik)

Sista ansökningsdag är den 30 april 2024. Skicka ansökan till fakultetskoordinator Elin Hermansson, elin [dot] hermansson [at] sam [dot] lu [dot] se (elin[dot]hermansson[at]sam[dot]lu[dot]se) 

Bedömning

Ansökningarna bedöms av en arbetsgrupp bestående av representanter från fakultetens Samverkansråd och Forskningsråd. Beslut om beviljat stöd fattas av dekan.

Bedömning av ansökningarna sker utifrån följande aspekter:

 • Valet av utmaning/problemställning – dess aktualitet och förankring i sökandes tidigare forskning.
 • Målet med planerade samverkansaktiviteter och betydelsen av dessa för såväl forskningen som externa aktörers verksamhet.
 • Hur väl utvecklad samverkansdelen är jämte genomförbarhet och potential att generera fortsatt samverkan.

Det är eftersträvansvärt, men inget krav att ansökan involverar forskare från mer än en institution.

Kontakt

Elin Hermansson
Fakultetskoordinator
+46 46 222 84 49
elin [dot] hermansson [at] sam [dot] lu [dot] se