På den här sidan hittar du information om LUCRIS och vad du behöver registrera i systemet enligt Samhällsvetenskapliga fakultetens miniminivå.

LUCRIS är Lunds universitets gemensamma forskningsinformationssystem. Det består av ett användargränssnitt för inmatning och hantering av information, LUCRIS samt en publik portal, Forskningsportalen.

Logga in i LUCRIS

Se fakultetens information i Forskningsportalen

Miniminivå för registrering av forskningsinformation i LUCRIS

LUCRIS hjälper dig att nå ut med din forskning

Genom Forskningsportalen kan forskarkol­legor, studenter, journalister och en intresserad allmänhet hitta din forskning. Här kan tvärve­tenskapliga samarbeten lyftas och uppstå. Du kan visa vilka samarbeten du har, vilka publika­tioner du har skrivit och andra aktiviteter som din forskning genererat.

LUCRIS ger en överblick över hur dina projekt relaterar till publikationer, aktiviteter och annat relevant som finns inlagt i LUCRIS. Se bara till att du kopplar ihop dem!

Genom LUCRIS exporteras dina publika forsk­ningsresultat vidare till exempelvis SwePub.

Forskning kan också lyftas fram på fakultetens webbplatser genom länkar till LUCRIS. Grund­tanken är att all forskning finns i LUCRIS, men att våra webbplatser är ett fönster in.

Du kan också återanvända den information du har lagt in i LUCRIS genom att till exempel exportera informationen till ett personligt CV.

Miniminivå för registrering av forskningsinformation i LUCRIS

Du som är forskningsverksam medarbetare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten ska regist­rera nedanstående information i LUCRIS och ansvarar också för att den hålls uppdaterad. (Enligt beslut i fakultetsstyrelsen 2019-06-13)

Årlig deadline för registrering är den 1 mars.

Forskarprofil

 • Aktuell populärvetenskaplig beskrivning av din forskning, på svenska och engelska
 • Porträttbild, minst 600x600 px (1:1 Fyrkant)
 • Ämnesklassificering enligt UKÄ (max tre alternativ) för att beskriva din forskning

Läs mer om personlig profil på Medarbetarwebben

Forskningsoutput

Alla publikationer ska läggas in i enlighet med gällande rektorsbeslut och kopplas till relevant projekt eller aktivitet:

 • Artiklar (i vetenskapliga tidskrifter eller andra tidningar/tidskrifter)
 • Böcker
 • Bokkapitel
 • Konferenspublikationer (bidrag i proceedings, abstract på en konferenswebb, poster etcetera)
 • Rapporter

Information om hur du registrerar publikationer finns på Medarbetarwebben

Projekt

Av typen forskning, uppdragsforskning, avhandling eller nätverk.

 • Titel (på svenska och engelska)
 • Kort projektbeskrivning (på svenska och engelska)
 • Projektdeltagare och deras roller i projektet. Projektledaren (PI) ansvarar för detta. (För avhandlingsprojekt lägger doktoranden in sig själv som PI samt lägger in huvudhandledare och handledare.)
 • Startår och planerat slutår
 • Ämnesklassificering enligt UKÄ

Mer information om vad som menas med projekt och hur du registrerar dessa finns på Medarbetarwebben

Miniminivå för registrering i LUCRIS för organisationer

Organisatoriska enheter vid fakulteten som har forskningsverksamhet ska i LUCAT se till att det finns en beskriv­ning av forskningen på svenska och engelska samt att enhetens namn är översatt till engelska. Denna informa­tion exporteras sedan till LUCRIS. Eventuellt foto läggs in i LUCRIS.

Support och stöd

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek

Maja Carlson
+46 46 222 09 94
maja [dot] carlson [at] sambib [dot] lu [dot] se

Ann-Sofie Zettergren
+46 46 222 16 92
ann-sofie [dot] zettergren [at] sambib [dot] lu [dot] se

Sara Rondahl
+46 42 35 65 73
sara [dot] rondahl [at] ch [dot] lu [dot] se

Mer information, manualer till LUCRIS och support hittar du här:

www.medarbetarwebben.lu.se/lucris

Om LUCRIS

Syftet med LUCRIS är att registrera och synliggöra inte bara Lunds universitets forskningspublikationer – utan även projekt, samarbeten och andra forskningsrelaterade aktiviteter. Att denna information finns samlad på ett ställe ger en bra bild av våra forskare och våra forskningsaktiviteter.

LUCRIS används också i universitetets och fakultetens arbete med utvärderingar, planering och strategier. Den information som registreras i LUCRIS kan synliggöras i rapporter, som kan utgöra underlag för strategier och beslut.