Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vad samhällsvetare kan arbeta med

De flesta utbildningar inom samhällsvetenskap ger inte en yrkesexamen utan en så kallad generell examen. Det leder inte automatiskt till ett visst arbete eller en yrkesbana. Din examen i kombination med dina andra färdigheter, intressen och personliga kompetenser lägger grunden till ditt framtida karriärval.

Laptop på ett bord.
Som samhällsvetare är det mer intressant att fokusera på vad du kan arbeta med än vilket yrke du blir. Foto: Pixabay

Var du kan arbeta och med vad

Samhällsvetare finns överallt. Nedan listas några exempel på var du som samhällsvetare kan arbeta och med vad.

Samhällsvetare kan till exempel arbeta inom:

 • kommuner
 • departement
 • myndigheter
 • politiska organisationer
 • företag
 • frivilligorganisationer

Samhällsvetare kan till exempel arbeta med:

 • bygga städer
 • utveckla skolväsendet
 • förebygga brott
 • planera för en hållbar miljö
 • utveckla kommunikationsstrategier
 • vara rådgivande i jämställdhetsfrågor
 • sköta internationella förhandlingar

Dessutom arbetar många som läst samhällsvetenskap även med behandling och utredning i direktkontakt med människor. Det gäller framför allt socionomer, psykologer och andra med en beteendevetenskaplig inriktning på sin examen.

Exempel på yrken

Beteendevetare

Beteendevetare är ett samlingsnamn för många olika yrken där det krävs kompetens i hur människor fungerar i olika sociala sammanhang. Arbetsgivare finns i både offentlig och privat sektor. Vanliga arbetsområden för en beteendevetare är inom personalfrågor, organisationsutveckling, karriär- och kompetensutveckling, rehabilitering eller utredningsarbete. En hel del beteendevetare är också egenföretagare.

Tillbaka

Forskare

För att satsa på en forskningskarriär behöver du först ta examen på grundnivå samt på avancerad nivå. Därefter kan du söka till forskarutbildningen som är en fyraårig utbildning där du skriver en avhandling, går kurser och deltar i institutionens arbete. Efter avklarad forskarutbildning kan du antingen fortsätta undervisa eller forska i ditt ämne, eller arbeta med utredning och forskning utanför universitetsvärlden.

Tillbaka

Genusvetare

Många svenska myndigheter arbetar idag aktivt med jämställdhet, mångfald och normkritik. Sida, FN och flera andra internationella organisationer betonar behovet av genusanalyser, vilket medför att genusfrågor kommer att bli alltmer centrala i internationellt fredsarbete, biståndarbete och arbete för mänskliga rättigheter. Men en genusvetare är också samhällsvetare i bredare bemärkelse och är därför aktuell för en mängd tjänster så som handläggare, samordnare eller utbildare.

Tillbaka

Handläggare

Arbetet som handläggare kan variera mycket mellan olika arbetsplatser. Det innebär i stort att du bereder ärenden som har anknytning till en viss fråga. Det kan även innefatta rådgivning och service kring frågor som är kopplade till dina arbetsuppgifter. Man kan till exempel arbeta med utvecklingsfrågor på SIDA eller i en biståndsorganisation, med arbetsmarknadsåtgärder hos Arbetsförmedlingen eller med samordning av alkoholfrågor i en kommun. Alla samhällsvetenskapliga ämnen kan leda till jobb som handläggare.

Tillbaka

Informatör, kommunikatör, kommunikationsstrateg

En informatör eller kommunikatör kan arbeta inom både privat och offentlig sektor. Vanliga arbetsuppgifter är att analysera, planera, utforma, sprida och utvärdera information. Ofta har kommunikatörer rollen som företagets eller organisationens kommunikationsstrateg. Andra är specialister på någon eller några delar av kommunikationsverksamheten: det kan handla om att ansvara för presskontakter, webb eller sociala medier. Kandidatprogrammen i strategisk kommunikation eller fristående kurser i medie- och kommunikationsvetenskap är bra val för dig som vill jobba med kommunikation.

Tillbaka

Journalist

Samhällsvetenskapliga ämnen är en bra grund för dig som vill arbeta som journalist. När du läst 90 hp i avslutade kurser kan du komplettera med journalistutbildningen vid Lunds universitet – en påbyggnadsutbildning som leder till en kandidatexamen. Journalister arbetar framför allt med bearbetning av informationsmaterial, informationssökning och produktion av informationsmaterial. Förutom de traditionella medierna som TV, radio och tidning kan en journalist exempelvis arbeta på medieföretag eller statliga myndigheter. Många journalister startar också egna företag och arbetar som frilans.

Tillbaka

Ledare inom servicesektorn

Servicesektorn svarar för 75 % av alla arbetstillfällen i västvärlden. Som ledare i en serviceintensiv verksamhet är dina huvudsysslor ofta att leda, utveckla, organisera och marknadsföra. Såväl bransch som arbetsuppgifter kan variera, beroende på vad du har för intresse och vilken inriktning du vill jobba inom. Exempel på titlar som examinerade service managementstudenter har är: Travel Manager, restaurangchef, turismsamordnare, receptionschef, butikskommunikatör, Business Developer, Health Manager eller logistikchef.

Tillbaka

Omvärldsanalytiker

Som omvärldsanalytiker bevakar man det som sker i omvärlden. För att kunna skapa en bild av mönster och trender måste materialet bearbetas, sammanställas och analyseras. Syftet är att komma med en slutsats och förslag till åtgärder. Politices kandidatprogrammet, kurser i statsvetenskap, freds- och konfliktvetenskap, sociologi eller utvecklingsstudier är exempel på ämnen som en omvärldsanalytiker har nytta av. Många väljer att kombinera dessa ämnen med ekonomistudier.

Tillbaka

Personal, Human Resources

Arbete med personalfrågor innebär personalplanering, personalutveckling, rekrytering och löneförhandling. Arbetsplatsen kan vara ett privat företag, såväl som offentlig sektor eller en organisation. Du kan till exempel arbeta som konsult på ett rekryteringsföretag, med personalutveckling på ett multinationellt företag eller som personalhandläggare på en statlig myndighet. Lämplig studieinriktning är kandidatprogrammet i Human Resources. Du kan även läsa fristående kurser i exempelvis sociologi, psykologi, arbetsrätt och företagsekonomi.

Tillbaka

Psykolog

Psykologens arbete syftar till att förbättra människors livsvillkor genom att arbeta med utvecklings- och förändringsprocesser för individer, grupper och organisationer. Det finns behov av psykologer inom samhällets alla sektorer. Psykologer anställs exempelvis inom psykiatri och sjukvård, skola och barnomsorg samt inom privata företag. Många psykologer väljer att bli egna företagare. För att bli legitimerad psykolog krävs att du efter examen från psykologprogrammet gör praktik under handledning i ett år.

Tillbaka

Samhällsplanerare

Samhällsplanerare arbetar med utredning och samordning vid planeringsarbete av exempelvis bostadsområden och trafik. Arbetet bedrivs ofta i projektgrupper som är sammansatta av planerare med utbildning från olika specialområden. Kommuner, länsstyrelser, Boverket, konsultföretag och internationella organisationer är exempel på möjliga arbetsgivare. För denna typ av yrke passar det att ha läst kandidatprogrammet i samhällsplanering eller att ha tagit en fristående examen i samhällsgeografi kombinerat med till exempel GIS, sociologi, statistik eller statsvetenskap.

Tillbaka

Socionom

Socionomer har många och skiftande arbetsuppgifter. Gemensamt är att arbetet innebär direktkontakt med människor och berör samspelet mellan människor och deras miljö. En socionom kan få anställning inom kommunala, statliga, privata eller frivilliga organisationer. Det största verksamhetsfältet är kommunala socialtjänsten där socionomer arbetar bland annat med äldreomsorg, frågor kring barns situation, människors ekonomiska hjälpbehov och missbruk av alkohol och droger. Andra exempel på arbeten för socionomer är som kurator inom sjukvård eller skola, frivårdsinspektör inom kriminalvården, behandlingsassistent på institution eller privat konsultverksamhet. Socionomer anställs också inom den privata sektorn, till exempel som personalkonsulenter. Du kan endast få en socionomexamen genom att gå socionomprogrammet.

Tillbaka

Utredare

Utredningsjobb kan både innebära att man utreder förhållanden kring enskilda personer (till exempel på Försäkringskassan) eller att man utreder samhälleliga förhållanden (exempelvis på Utbildningsdepartementet eller inom Kriminalvården). Vill du arbeta med utredningar på individnivå kan du exempelvis läsa socionomprogrammet eller läsa till en examen med sociologi eller psykologi som fördjupningsämne, i kombination med ämnen som statsvetenskap, rättssociologi, handelsrätt eller genusvetenskap. Om du däremot vill arbeta med utredning och utvärdering kring samhälleliga förändringar och skeenden, kan du till exempel sikta på en examen i statsvetenskap, sociologi eller samhällsgeografi, kombinerat med andra samhällsvetenskapliga, ekonomiska eller humanistiska ämnen. Vill du arbeta med utredningar inom Polismyndigheten eller Tullverket kan kriminologiprogrammet med dess fördjupning i rättssociologi vara ett lämpligt utbildningsval.

Tillbaka