Den pedagogiska akademins tillblivelse

Fakulteten verkar för en organisationskultur i vilken forskning och utbildning tillmäts lika stor vikt och värderas med samma omsorg och systematik. Under 2011 etablerades en pedagogisk akademi med uppgift att bedöma och belöna pedagogisk skicklighet och stimulera till fortsatt pedagogisk utveckling.

2010-2011 - startskottet

En arbetsgrupp från fakultetens utvecklingsråd, ledd av dåvarande vicedekanen Britta Liljegren, arbetade under 2010-11 fram kriterier för en pedagogisk karriärväg i två steg utöver behörighetsnivån:

  • Meriterad lärare (Qualified Teaching Practitioner, QTP) och
  • Excellent lärare (Excellent Teaching Practitioner, ETP).

ETP-kompetensen jämställdes med docentkompetens och ger en motsvarande löneförhöjning, och QTP-kompetensen ger hälften av denna höjning.


Den första bedömargruppen lanseras

Åtta lärare från olika institutioner nominerades till en startgrupp och genomförde en skräddarsydd kurs för bedömning av pedagogisk skicklighet, skrivande av pedagogisk portfölj samt kollegial granskning. Portföljer och meriter bedömdes av utvecklingsrådets arbetsgrupp samt av en fakultetsextern bedömare, Thomas Olsson från LTH:s pedagogiska akademi.

Fakultetsstyrelsen beslutade 2011-06-13 att utnämna samtliga åtta lärare till excellenta lärare och därmed bildades den pedagogiska akademin.

De nyutnämnda ETP-lärarna utgjorde bedömargrupp i den första öppna ansökningsomgången 2011-06-15, under ledning av Britta Liljegren som ej röstberättigad ordförande, och med Thomas Olsson som fortsatt extern bedömare och ingående i gruppens arbete. Av de sökande utnämndes en till meriterad lärare och två till excellenta lärare.
 

2012 - akademin expanderar

Under 2012 genomfördes ännu en ansökningsomgång , 2012-02-15, där nio ETP-lärare utgjort den interna delen av bedömargruppen, under samma ledning och med samma externa bedömare som tidigare. Förslag till utnämningar föreläggs fakultetsstyrelsen 2012-05-03.

 

Utveckling och utmaningar inför framtiden

Fakultetsledning och pedagogiska akademin har ett gemensamt ansvar dels för att genomföra minst en årlig ansökningsomgång, dels för att stimulera till pedagogisk utveckling. Akademins ledamöter bör med andra ord finna varierade former för att stödja fakultetens lärare i att utveckla sin pedagogiska skicklighet i undervisning, utvecklingsarbete och ledarskap.