Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Avhandlingar i socialt arbete t.o.m. 2014

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Olsson, Eric : Förändring och konflikt (1988)

Lenke, Leif : Alcohol and Criminal Violence: time series analyses in a comparative perspective (1989)

Thorsen, Thorkil : Hundrede års alkoholmisbrug: alkoholforbrug og alkoholproblemer i Danmark (1990)

Jacobson, Tord: Välviljans förtryck - En fallstudie av allmännyttig bostadspolitik (1991)

Nyberg, Per: Handling och levnadsvillkor: Om handikappade och deras organisationer (1991)

Mosesson, Matts:I okunnig välmening Ambitioner och förutsättningar för strukturellt socialt arbete (1991)

Nilsson, Kjell: Policy, interest and Power Studies in strategies of research utilization (1992)

Salonen, Tapio: Margins of Welfare. A study of modern functions of social assistance (1993)

Swärd, Hans: Mångenstädes svårt vanartad... Om problemen med det uppväxande släktet (1993)

Szebehely, Marta: Vardagens organisering. Om vårdbiträden och gamla i hemtjänsten (1995)

Denvall, Verner:  För samhällets bästa Socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen (1995)

Bengt Svensson Pundare, jonkare och andra - med narkotikan som följeslagare (1996)

Bo Vinnerljung Fosterbarn som vuxna (1996)

Söderfeldt, Marie: Burnout? (1997)

Meeuwisse, Anna: Vänskap och organisering. En studie av Fountain House-rörelsen (1997)

Steen, Immanuel: Tankefigurer i socialt arbete. Operationalisering och reflektion (1997)

Ohlsson, Lars B: Bilden av den "Hotfulla ungdomen". Om ungdomsproblem och om fastställandet och upprätthållandet av samhällets moraliska gränser (1997)

Egelund, Tine: Beskyttelse av barndommen.Socialforvaltningers risikovurdering og indgreb (1997)

Melin Emilsson, Ulla: Vardag i olika världar Om dementa och vårdbiträden på tre gruppboenden (1998)

Rasmusson, Bodil: Stadsbarndom. Om barns vardag i en modern förort (1998)

Gullacksen, Ann-Christine:  När smärtan blir en del av livet. Livsomställning vid kronisk sjukdom och funktionshinder (1998)

Levin, Claes: Uppfostringsanstalten.Om tvång i föräldrars ställe (1998)

Mallander, Ove:  De hjälper oss tillrätta Normaliseringsarbete, självbestämmande och människor med psykisk utvecklingsstörning (1999)

Wallin Weihe, Hans-Jörgen: «Social Work» and Missonary Work as Part of the Power Game (1999)

Nilsson-Motevasel, Ingrid: Män, kvinnor & omsorg. En studie av omsorg som begrepp och handling i mans- och kvinnodominerade yrken (2000)

Edén, Lena: Quality of Life among Disability Pensioners with Musculoskeletal Disorders. Studies in a geographically defined population in Sweden (2000)

Harrysson, Lars: Arbetsgivare och pensioner. Industriarbetsgivarna och tjänstepensioneringen i Sverige 1900-1948 (2000)

Svensson, Kerstin: I stället för fängelse? En studie av vårdande makt, straff och socialt arbete i frivård (2001)

Jönson, Håkan: Det moderna åldrandet. Pensionärsorganisationernas bilder av äldre 1941-1999 (2001)

Johansson, Håkan: I det sociala medborgarskapets skugga. Rätten till socialbidrag under 1980- och 1990-talen (2001)

Habermann, Ulla: En postmoderne helgen? - om motiver til frivillighed (2001)

Jarhag, Sven: Planering eller frigörelse? En studie om bemyndigande (2001)

Tops, Dolf: A Society with or without Drugs? Continiuty and change in drug policies in Sweden and the Netherlands (2001)

Montesino, Norma: Zigenarfrågan. Intervention och romantik (2002)

Nieminen Kristofersson, Tuija: Krisgrupper och spontant stöd - om insatser efter branden i Göteborg 1998 (2002)

Laanemets, Leili: Skapande av femininitet - om kvinnor i missbrukarbehandling (2002)

Magnusson, Jan: Ny situation - Ny organisation. Gatutidningen Situation Sthlm 1995-2000 (2002)

Johnsson, Eva: Självmordsförsök bland narkotikamissbrukare (2002)

Skytte, Marianne: Anbringelse af etniske minoritetsbørn - om socialarbejderes vurderinger og handlinger (2002)

Trulsson, Karin: Konturer av ett kvinnligt fält. Om missbrukande kvinnors möten i familjeliv och behandling (2003)

Bangura Arvidsson, Maria: Ifrågasatta fäder - Olika bilder av fäder till socialt utsatta barn (2003)

Jönsson, Leif R: Arbetslöshet ekonomi och skam (2003)

Ingvad, Bengt: Omsorg och relationer. Om det känslomässiga samspelet i hemtjänsten (2003)

Hedblom, Agneta: Aktiveringspolitikens Janusansikte - En studie av Differentiering, Inklusion och Marginalisering (2004)

Blomberg, Staffan: Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen Genomförandet av en organisationsreform och dess praktik (2004)

Granér, Rolf: Patrullerande polisers yrkeskultur (2004)

Giertz, Anders: Making the Poor Work Social Assistance and Activation Programs in Sweden (2004)

Hjort, Torbjörn: Nödvändighetens pris Konsumtion och knapphet bland barnfamiljer (2004)

Mattsson, Tina: I viljan att göra det normala En kritisk studie av genusperspektivet i missbrukarvården (2005)

Wolmesjö, Maria: Ledningsfunktion i omvandling. Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen (2005)

Runesson, Ingrid: Liv, arbete och förändring De först åren med kronisk ledgångsreumatism (2005)

Hjortsjö, Maria: Med samarbete i sikte Om samordnade insatser och samlokaliserade familjecentraler (2006)

Elvhage, Gudrun: Projekt som retorik och praktik Om utvecklingsarbete på särskilda ungdomshem (2006)

Olsson, Martin: Unga vuxna med en historia av uppförandestörning - En långtidsupföljning med ett salutogent och ekologiskt perspektiv (2007)

Panican, Alexandru: Rättighet och Rättvisa Användbarhet av rättighet och rättvisa i sociala projekt (2007)

Raunkiær, Mette: At være døende hjemme - hverdagsliv och idealer (2007)

Ulmestig, Rickard: På gränsen till fattigvård. En studie om arbetsmarknadsolitik och socialbidrag (2007)

Liedgren Dobronravoff, Pernilla: Att bli, att vara och att ha varit. Om ingångar i och utgångar ur Jehovas vittnen (2007)

Ponnert, Lina: Mellan klient och rättssystem. Tvångsvård av barn och unga ur socialsekreterares perspektiv (2007)

Gassne, Jan: Salutogenes. Kasam och socionomer (2008)

Righard, Erica: The welfare dilemma. Transnational strategies and national structuring at crossroads (2008)

Larsson, Monica: Att förverkliga rättigheter genom personlig assistans (2008)

Martinell Barfoed, Elisabeth: Berättelser om adoption (2008)

Olsson, Tina: Crossing the quality chasm? The short-term effectiveness and efficiency of MST in Sweden: An example of evidence-based practice applied to social work (2009)

Wright Nielsen, Tabitha: Viljen til at frigöre. En undersögelse af empowerment i praksis (2009)

Bohlin, Ulla: Habilitering i fokus. En människobehandlande organisation och dess utmaningar (2009)

Knutagård, Marcus: Skälens fångar. Hemlöshetsarbetets organisering, kategorisering och förklaringar (2009)

Kyhle Westermark, Pia: MFTC – en intervention för ungdomar med beteendeproblem (2009)

Angelin, Anna: Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna (2009)

Linde, Stig: Församlingen i granskningssamhället (2010)

Rosén, Annika: Är detta seriöst? En studie av anhöriginvandring till Sverige (2010)

Hollertz, Katarina: Problemen förgår, lösningarna består. Organisering av kommunala insatser för unga arbetslösa med försörjningsproblem (2010)

Egard, Hanna: Personlig assistans i praktiken. Beredskap initiativ och vänskaplighet (2011)

Andrée Löfholm, Cecilia: Multisystemisk terapi i Sverige - evidensbaserad metod i nytt sammanhang (2011)

Werner, Erika: Trygg, sviken eller osäker. Tankar och förberedelser inför pensioneringen (2012)

Ebsen, Frank: Udsat til børneforsorg - om etablering af familiepleje, børenanstalter og indsats i hjemmet for udsatte børn i Danmark (2012)

Runquist, Weddig: Legitimering av tvångsvård. Klienter och deras socialsekreterare om LVM (2012)

Söderberg, Maria: Hänsynstagandets paradoxer. Om äldre, närstående och biståndshandläggare vid flytt till särskilt boende (2014)