Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Avhandlingar i pedagogik t.o.m. 2014

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Lennung, Sven-Åke. Meta-learning, laboratory training, and individually difference change. Malmö: PA-Council. (1974)

Nihlén, Kerstin. Samspelet mellan skola och hem. Former för kontakt och samarbete mellan lärare, föräldrar och elever i grundskolan. Stockholm: Bonniers. (1976)

Bergsten-Brucefors, Agneta. Intelligence Patterns and their relation to social back- ground. A longitudinal study. Lund: Gleerup. (1976)

Bratt, Ingar. Engelskundervisningens framväxt i Sverige. Tiden före 1850. Uppsala: Årsböcker i svensk undervisningshistoria, 139. (1977)

Drakenberg, Margareth. Förändringar i prestationsprocessen. En longitudinell studie av skolbarn från 10-13 år. Lund: Gleerup. (1978)

Eriksson, Mona. Utbildningspraktik. Om utbildning med handledda klient- och pati- entkontakter på högskolenivå. Lund: Gleerup. (1978)

Flinck, Rune. Correspondence education combined with systematic telephone tutor- ing. Lund: Gleerup. (1978)

Norberg, Astrid. Uppfostran till underkastelse. En analys av normer för föräldra- barnrelationer i religiös litteratur om barnuppfostran i Sverige 1750-1809. Lund: Gleerup. (1978)

Carlsson, Bertil. Två utbildningsprojekt. En redovisning av arbetet att profilera verk- samheten vid en nystartad svensk högskola. Lund: Gleerup. (1979. Disp 1980)

Bååth, John A. Postal two-way communication in correspondence education. Lund: Gleerup. (1980. Disp 1981)

Torper, Ulf. Tidsramar, tidsanvändning och kunskapsutveckling i den svenska grund- skolan. Lund: Gleerup. (1982.)

Eppler, Mats och Nelander, Bo. Kartläggning och omformning av den psykosociala arbetsmiljön på ett sjukhus. Malmö: Liber. (1984. Disp 1985)

Ritchey, Elisabet. Pedagogisk teori och vetenskapspolitik. Tre historiska strömningar. Malmö: Liber. (1985)

Selander, Sven-Åke. Livslångt lärande i den svenska kyrkoförsamlingen. Fleninge 1820-1890. Uppsala: Erene. (1986.)

Nilsson, Urban. Pensionärer och studieverksamhet. Lund: Pedagogiska institutionen. (1986)

Lundbergh, Beate. Kom ihåg att du är underlägsen! Pedagogik för borgarflickor i 1880-talets Sverige. Lund: Studentlitteratur. (1986)

Nilsson, Ingrid. En spjutspets mot framtiden. En analys av de svenska enhets- och grundskoleformerna i utländsk vetenskaplig litteratur 1950-1980. Lund: Pedagogiska institutionen. (1987)

Ekwall, Sven. Tidig småskollärarutbildning. En studie med särskilt avseende på Malmölänet 1865-1884. Uppsala: Årsböcker i svensk undervisningshistoria, 161. (1987)

Härnsten, Gunilla. Ett decennium av SOL i Sverige. Socialistisk lärarorganisering på 1970-talet i Sverige, med jämförande exempel från några andra länder. Lund: Peda- gogiska institutionen. (1988)

Lundahl, Lisbeth. I moralens, produktionens och det sunda förnuftets namn. Det svenska högerpartiets skolpolitik 1904 - 1962. Lund: Pedagogiska institutionen. (1989)

Lundberg, Per. Utbildning och träning för interkulturell kommunikativ kompetens. Lund: Pedagogiska institutionen. (1991)

Bauer Alfredsson, Betty. Förändringsarbetet i äldrevården. Utvär dering av perso- nalutbildning inom institutionsbunden och alternativ äldrevård. Lund: Studentlitteratur. (1991)

Holm, Kerstin I M. Företagsutbildning. Tillvaratagande av de mänskliga resurserna? Lund: Pedagogiska institutionen. (1991)

Erlöv, Iris och Pettersson, Kerstin. Från kall till personlighet? Sjuksköterskans ut- bildning och arbete under ett sekel. Lund: Pedagogiska institutionen. (1992)

Gerrevall, Per. Högskolestuderandes erfarenheter av självständigt arbete. Lund: Pe- dagogiska institutionen. (1992)

Deijenberg, Margot. Pedagogik och människosyn: Om barnlitteratur och bildnings- strävanden i 1860-talets Sverige. Lund: Pedagogiska institutionen. (1992)

Liljedahl, Kerstin. Handikapp och Omvärld - 100 års pedagogik för ett livslångt lä- rande. Lund: Pedagogiska institutionen. (1993)

Kreitzberg, Peeter. The Legitimation of Educational Aims: Paradigms and Meta- phors. Lund: Pedagogiska institutionen. (1993)

Magano Amukugo, Elizabeth. Education and Politics in Namibia. Past Trends and Future Prospects. New Namibia Books. (1993)

Johansson, Bertil & Johansson, Britt. Att styra eller inte styra. En kritisk granskning av den svenska grundskolans förändrade styrning med inriktning mot planeringsdo- kument. Lund: Pedagogiska institutionen. (1994)

Johansson, Margareta. Det är ju ändå vi som ska ta över världen. Om grundskole- ungdom och den nya fredsfostran i 1980-talets Sverige. Lund: Pedagogiska institu- tionen. (1994)

Bendz, Mona. Kunskap i praktik. Hur sjuksköterskestuderande uppfattar kliniska vårdsituationer och sitt eget handlande i dem samt hur deras uppfattningar föränd- ras under och efter utbildningen. Lund: Pedagogiska institutionen. (1995)

Holmqvist, Mona. Autism. Uppfostran, undervisning och förståelse för personer med extremt atomistisk omvärldsuppfattning. Lund: Pedagogiska institutionen. (1995)

Ohlin, Christer. Special education in Oman. Primary school teachers´ perception of children with learning disabilities. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. (1995)

Härdig, Jan. Att utbilda till arbetare. En studie av gymnasieskolans bygg- och an- läggningstekniska linje och yrkeslärare. Lund: Pedagogiska institutionen. (1995)

Lindberg-Sand, Åsa. Spindeln i klistret. Den kliniska praktikens betydelse för utveck- ling av yrkeskompetens som sjuksköterska. Lund: Pedagogiska institutionen. (1996)

Chaib, Christina. Ungdomsteater och personlig utveckling. En pedagogisk analys av ungdomars teaterskapande. Lund: Pedagogiska institutionen. (1996)

Svederberg, Eva. Tänkande bakom val och användning av livsmedel. Faktorer som medverkar till eller utgör hinder för förändring av matvanor i hälsofrämjande rikt- ning. Lund: Lund University Press. (1997)

Kindeberg, Tina. Undervisningens möjligheter att förändra elevernas tänkande inom området aids och sex. Lund: Lund University Press. (1997)

Vergara, Maria. Silence, Order, Obedience and Discipline. The educational discourse of the Argentinean Military Regime (1976-1983). Lund: Lund University Press. (1997)

Ström, Peter. Förändringsarbete och lärande. Om utveckling av förändringspraktik bland vårdbiträden i hemtjänsten. Lund: Lund University Press. (1997)

Ahlner Malmström, Elisabet. En analys av sexåringars bildspråk - Bilder av skolan. Lund: Lund University Press. (1998)

Karlsson, Lars. Leka, lära, öva, verkskapa. Elsa Köhler en österrikisk aktivitetspeda- gog i Sverige. Lund: Lund University Press. (1998)

Fritzén, Lena. Den pedagogiska praktikens janusansikte. Om det kommunikativa handlandets didaktiska villkor och konsekvenser. Lund: Lund University Press. (1998)

Linder, Karin. Perspektiv i sjuksköterskeutbildningen. Hur en grupp studerandes uppfattning av sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning. Lund: Lund University Press. (1999)

Anderberg, Elsie. The relation between language and thought revealed in reflecting upon words used to express the conception of a problem. Lund: Lund University Press. (1999)

Szybek, Piotr. Staging science. Some aspects of the production and distribution of science knowledge. Lund: Pedagogiska institutionen. (1999)

Ekstrand, Britten. Småbarnsskolan. Vad hände och varför? En sekellång historia studerad med fokus på förändring av pedagogisk verksamhet från 1833 och framåt. Lund: Pedagogiska institutionen. (2000)

Rosenlind, Märta. Vuxnas tänkande om och förhållningssätt till munhälsa. Lund: Pedagogiska institutionen. (2000)

Lindberg, Berit. Kvinnor - vakna, våga! En studie kring pedagogen och samhälls- visionären Honorine Hermelin Grönbech. Lund: Pedagogiska institutionen. (2000)

Hansson, Birgit. Förutsättningar för gymnasieelevers kunskapsbildning och för un- dervisning inom miljöområdet. Lund: Pedagogiska institutionen. (2000)

Frisdal, Bodil. Lyhördhet. Studenters uppfattningar av lyhördhet i omvårdnad och utbildning. Lund: Pedagogiska institutionen. (2001)

Plöjel Westmoreland, Elisabet. Tvärkulturell fostran. Svensk-italienska ungdomars erfarenhet av att växa upp med två kulturer. Lund: Pedagogiska institutionen. (2001)

Hellström, Esbjörn. Reformpedagogik i möte med den statskommunala skolan i Barnets århundrade. Lund: Pedagogiska institutionen. (2002)

Persson, Ingvar. Skolledare i grundskolan. En fallstudie av biträdande rektorers möte med skolledning. Lund: Pedagogiska institutionen. (2002)

Chekol, Ing-Marie. Handledning som undervisningsform i sjuksköterskeprogrammets praktik – en beskrivning av variation i innebörd. Lund: Pedagogiska institutionen. (2003)

Berggren, AnneCharlotte. ”Hade jag inte läst de där artiklarna... ” Barnmorskors förhållningssätt till användning av forskningsresultat inom omvårdnad. Lund: Peda- gogiska institutionen. (2003)

Bager-Charleson, Sofie. The Parent’s School. Narrative Research about Parental Involvement in School. Lund: Pedagogiska institutionen. (2003)

Wihlborg, Monne. A Pedagogical Stance on Internationalising Education: An empirical study of Swedish nurse education from the perspectives of students and teachers. Lund: Pedagogiska institutionen. (2005)

Båtshake, Helene. Lena Lär Lyda. Fostran och disciplinering i svensk skola 1947- 1956. Lund: Pedagogiska institutionen. (2006)

Nilsson, Ingrid. Grundskollärares tankar om kompetensutveckling. Lund: Pedagogis- ka institutionen. (2006)

Bäckström, Lena. Barn i bon. En intervjustudie med 11-åringar om familj, fostran och dagligt liv. Lund: Pedagogiska institutionen. (2006)

Jedemark, Marie. Lärarutbildningens olika undervisningspraktiker. En studie av lä- rarutbildares olika sätt att praktisera sitt professionella uppdrag. Lund: Pedagogiska institutionen. (2007)

Brodin, Eva. Critical Thinking in Scholarship: Meanings, Conditions and Develop- ment. Lund: Pedagogiska institutionen. (2007)

Lorentz, Hans. Talet om det mångkulturella i skolan och samhället: en analys av diskuser om det mångkulturella inom utbildning och politik åren 1973-2006. Lund: Pedagogiska institutionen. (2007)

Porath Sjöö, Elisabeth. Konfirmandernas bildningsresa. Ungdomars berättelser om sitt deltagande i konfirmandundervisningen. Lund: Pedagogiska institutionen. (2008)

Karlsson, Jan. Learning in Collaboration. Academics’ experiences in collaborative partnerships with practitioners and researchers. Lund: Pedagogiska institutionen. (2008)

Löfgren Martinsson, Maria. Högre utbildning och arbete med personal- och arbets- livsfrågor – om professionalisering och utveckling av anställningsbarhet. Lund: Pe- dagogiska institutionen. (2008)

Johansson, Magnus. Att bära världen på sina axlar. Miljövetares uppfattningar av och förhållningssätt till miljöproblem och sin profession. Lund: Pedagogiska institu- tionen. (2008)

Olsson, Anders: Konstruktionen av gymnasieskolans turismämne (2009)

Dash, Ingrid: Flexibility in knowing school mathematics in the context of a Swedish and an Indian school class (2009)

Doumas, Kyriaki:Students´ experiences and perceptions of good teaching practice (2011)

Åkerblom, Annika: Children making sense of physical phenomena (2011)