Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Avhandlingar i kulturgeografi och ekonomisk geografi t.o.m. 2014

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Lennart Améen: Stadsbebyggelse och domänstruktur. (1964)

Nils Lewan: Landsbebyggelse i förvandling. (1967)

Tor Fr Rasmussen: Storbyutvikling og arbeidsreiser. (1966)

Lars Eldblom: Structure foncière, organisation et structure sociale. (1968)

Knut Norborg: Jordbruksbefolkningen i Sverige. (1968)

Gunhild Weimarck: Ulfshult (1968)

Arne Jakobsson: Omflyttningen i Sverige 1950-1960. (1969)

Bengt Sahlberg: Interregionala kontaktmönster : personkontakter inom svenskt näringsliv – en flygpassagerarstudie. (1970)

Björn Hedberg: Kontaktsystem inom svenskt näringsliv : en studie av organisationers externa personkontakter. (1970)

Mats G Engström: Regional arbetsfördelning : nya drag i förvärvsarbetets geografiska organisation i Sverige. (1970)

Dewitt Davis Jr: A factoral ecology of Malmö 1965 : the social geography of a city. (1972)

Zoltan Petery: Studier i svensk regionplanering : regionplanering enligt byggnadslagen i mindre regioner. (1972)

Tommy Book: Stadsplan och järnväg i Norden. (1974)

Hans Abrahamson: Studier i jordbrukets omstrukturering. (1974)

Christer Persson: Kontaktarbete och framtida lokaliseringsförändringar. (1974)

Jànos Szegö: Befolkningstäthet, markanvändning, planering (vol 1 o 2). (1974)

Raul Nino Guerrero: Rural to urban drift of the unemployed in Colombia. (1975)

Ulf Erlandsson: Företagsutveckling och utrymmesbehov. (1975)

Sture Öberg: Methods of describing physical access to supply points. (1976)

Bo Lenntorp: Paths in space-time environments : a time-geographic study of movement possibilities of individuals. (1976)

Björn Gyllström: The organization of production as a space-modelling mechanism in underdeveloped countries. (1977)

Anders Järnegren - Fosco Ventura: Tre samhällens förändringshistoria : exploateringen av den fysiska miljön i historisk belysning. (1977)

Tommy Book: Stadsplan och järnväg i Storbritannien och Tyskland. (1978)

Bjørn Terje Asheim: Regionale ulikheter i levekår. (1979)

Solveig Mårtensson: On the formation of biographies in space-time environments. (1979)

Erik Wallin: Vardagslivets generativa grammatik - vid gränsen mellan natur och kultur. (1980)

Reinhold Castensson: Välja för framtid - om markanvändningsval och förtroendemannainflytande i kommunal planering. (1980)

Kerstin Montal: Industri och vatten: den vattenförorenande industrins lokaliseringsproblem i Malmöhus län. (1980)

Tommy Carlstein: Time resources, society and ecology : on the capacity for human interaction in space and time in preindustrial societies. (1980)

Karna Lidmar-Bergström: Pre-quaternary geomorphological evolution in southern Fennoscandia. (1982)

Lars-Olof Olander: Staten, kommunerna och servicen : tiden kring kommun-reformen i ett ekonomiskt – geografiskt perspektiv. (1984)

Franz-Michael Rundquist: Hybrid maize diffusion in Kenya : policies, diffusion patterns and consequences. (1984)

Girma Yadeta: Dynamic processes of development in marginal areas : a case study from the pokot of north west Kenya. (1985)

Anders Sporrek: Food marketing and urban growth in Dar Es Salaam. (1985)

Lennart Olsson: An integrated study of desertification - applications of remote sensing, GIS and spatial models in semi-arid Sudan. (1985)

Eric Clark: The rent gap and urban change : case studies in Malmö 1860-1985. (1987)

Kerstin Cederlund: Offentlig verksamhet : sysselsättning territoriellt och funktionellt. (1988)

Per Olof Hallin: Tid för omställning : om hushålls anpassningsstrategier vid en förändrad energisituation. (1989)

Jens Möller: Godsen och den agrara revolutionen : arbetsorganisation, domän-struktur och kulturlandskap på skånska gods under 1800-talet. (1989)

Juha Uitto: The Kenyan conundrum : a regional analysis of population growth and primary education in Kenya. (1989)

Ola Jonsson: Informationsteknologi och arbete : fallstudier inom svensk sjukvård. (1989)

Tora Friberg: Kvinnors vardag. Kvinnors arbete och liv : anpassnings-strategier i tid och rum. (1990)

Anders Löfgren: Att flytta hemifrån : boendets roll i ungdomars vuxenblivande ur ett situationsanalytiskt perspektiv. (1990)

Irma Guillén: Cuidad Guayana – en stad, två världar : en studie av ett regionalt utvecklingsprojekts lokala effekter. (1991)

Hans Holmén: Building organizations for rural development : state and cooperatives in Egypt. (1991)

Ann-Cathrine Åquist: Tidsgeografi i samspel med samhällsteori. (1992)

José da Cruz: Disaster and society : the 1985 Mexican earthquakes. (1993)

Tomas Germundsson: Landsbygdens egnahem : egnahemsrörelsen, småbruket och landskapet i sydsvenskt perspektiv. (1993)

Ann-Katrin Bäcklund: JUST-IN-TIME : hur industriella rationaliseringsstrategier formar arbetsdelning och kompetens. (1994)

Jon Knudsen: Kulturspredning i et strukturelt perspektiv : eksemplifisert ved politisk og religiøs endring under moderniseringen av det norske samfunn. (1994)

Tone Haraldsen: Teknologi, økonomi og rom : en teoretisk analyse av relasjoner mellom industrielle og territorielle endringsprosesser. (1994)

Jun Yamashita: Spatial interaction and spatial structure : a study of public facility location. (1995)

Mats Riddersporre: Bymarker i backspegel : odlingslandskapet före kartornas tid. (1995)

Anders Schærström: Pathogenic paths? : a time geographical approach in medical geography. (1996)

Magnus Jirström: In the wake of the green revolution : environmental and socio-economic consequences of intensive rice agriculture – the problem of weeds in Muda, Malaysia. (1996)

Stefan Anderberg: Flödesanalys i den hållbara utvecklingens tjänst : reflektioner kring en ”metabolism” – studie av Rhenområdets utveckling. (1996)

Karl-Johan Lundquist: Företag, regioner och internationell konkurrens : om regionala resursers betydelse. (1996)

Marie Stenseke: Bonden och landskapet : ägares och brukares relationer till markerna och förutsättningarna för en uthållig markanvänding. (1997)

Lennart Runesson: Tomträtt : ett markpolitiskt instrument i upplösning. (1997)

Johan Hultman: The eco-ghost in the machine : reflexions on space, place and time in environmental geography. (1998)

Per Hillbur: The knowledge arena : approaching agroforestry and competing knowledge systems – a challenge for agricultural extensionl (1998)

Tom Mels: Wild landscapes : the cultural nature of Swedish national parks. (1999)

Carolyn Hannan-Andersson: Promoting equality between women and men in bilateral development cooperation : concepts, goals, rationales and institu-tional arrangements. (2000)

Karin Book och Lena Eskilsson: Stadens struktur : varför och hur? (2001)

Maria Wikhall: Universiteten och kompetenslandskapet : effekter av den högre utbildningens tillväxt och regionala spridning i Sverige. (2001)

Richard Ek: Öresundsregion - bli till! : de geografiska visionernas diskursiva rytm. (2003)

Olivia Louw: Exploring the culture of non-payment in the post-apartheid South Africa. (2003)

Cecilia Kjellman: Ta plats eller få plats? : studier av marginaliserade människors förändrade vardagsliv (2003)

Christina Scholten: Kvinnors försörjningsrum : hegemonins förvaltare och murbräckor (2003) 

Jan Henrik Nilsson: Östersjöområdet : studier av interaktion och barriärer (2003)

Sandra C. Fernández: Farewell to the peasantry? : (Post)modernising rural Mexico : the case of the ejido peasants in the Isthmus of Tehuantepec (2004)

Andrés P. Leskó: To own the phone : spatial diffusion, ownership and regulation of telephone service in Argentina, 1878-1990 (2004)

Henrik Svensson: Öppna och slutna rum : enskiftet och de utsattas geografi : husmän, bönder och gods på den skånska landsbygden under 1800-talets första hälft (2005)

Ola Thufvesson: Kreativitetens yttre villkor : miljöer, rörlighet och nobelpristagare (2006)

Jan Vang-Lauridsen: Industrial dynamics and the spatial organization of industries (2006)

Heidi Wiig Aslesen: Innovation in an urban context (2006)

Anders Lund Hansen: Space wars and the new urban imperialism (2006)

Lars Coenen: Faraway, so close! : the changing geographies of regional innovation (2006)

Margareta Rämgård: The power of place : existential crises and place security in the context of pregnancy (2006)

Ransom Lekunze: Corporate social responsibility and development : the case of the Chad Cameroon Oil Pipeline Project (2007)

Jerker Moodysson: Sites and modes of knowledge creation : on the spatial organization of biotechnology innovation (2007)

Yahia Mohamed-Mahmood: Chinese development assistance and West African agriculture : a shifting approach to foreign aid? (2007)

Høgni Kalsø Hansen: The urban turn and the location of economic activities (2008)

Helene Bogren: Flytta eller stanna? : betydelsen av plats och platsförankring för den kvalificerade arbetskraftens internationella migration (2008)

Martin Svensson Henning: Industrial dynamics and regional structural change : geographical perspectives on economic evolution (2009)

Nicklas Guldåker: Krishantering, hushåll och stormen Gudrun : att analysera hushålls krishanteringsförmåga och sårbarheter (2009)

Evelin Urbel-Piirsalu: The Estonian forest sector in transition to sustainability? : capturing sustainability with the help of integrated assessment (2010)

Maria Andrea Nardi: Rural development and territorial dynamics in the provinceof Misiones, Argentina (2011)

Mabel Ndakaripa Munyuki-Hungwe: In search of ‘community’ in Zimbabwe's fast track resettlement area of Mazowe district (2011)

Johanna Bergman Lodin: Engendered promises, gendered challenges. Changing patterns of labor, control and benefits among smallholder households growing NERICA in Uganda (2012)

Dobloug Tore Anstein: Høyvekstbedrifter og regionale finansieringssystemer (2012)

Patrik Olsson: Ömse sidor om vägen; Allén och landskapet i Skåne 1700-1900  (2012)

Ingrid Helene Garmann Johnsen: Social Capital and Regional Innovation Systems – Bridging approaches and broadening understanding of knowledge sharing and innovation (2012)

Roman Martin: Knowledge Bases and the Geography of Innovation (2012)

Monica Plechero: The changing geography of innovation – Chinese and Indian regions and the global flows of innovation (2012)

Erik Jönsson: Fields of Green and Gold: Territorial hunger, rural planning, and the political ecologies of high-end golf (2013)

Elena Zukauskaite: Institutions and the Geography of Innovation: A Regional Perspective. (2013)

Carl-Johan Sanglert: Att skapa plats och göra rum –  Landskapsperspektiv på det historiska värdets betydelse och funktion i svensk planering och miljövård. (2013)

Tiina Lovisa Solbär: Anthropogenic Open Land in Boreal Landscapes – Investigations into the Creation and Maintenance of Arable Fields on Swedish Farms. (2014)

Ståle Holgersen: The rise (and fall?) of post-industrial Malmö – Investigations of city-crisis dialectics. (2014)