Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kris och beredskap

Ibland inträffar plötsliga och allvarliga händelser som vi inte kunnat förutse och vi behöver ha god beredskap för att hantera dessa. Samhällsvetenskapliga fakultetens kris- och beredskapsplan beskriver krisledningsarbetet före, under och efter en krissituation.

Innehåll på den här webbsidan:

Vid nödsituation eller akut fara

  • Larma 112! Kom ihåg att slå "0" först om du ringer från en bordstelefon. 
  • Ring också universitetets larmtelefon på nummer 20 700. Larmtelefonen är tillgänglig dygnet runt. Universitetets larmtelefon ringer du vid otrygghet, allvarlig händelse eller vid annat behov av väktarstöd. Du hittar numret till universitetets larmtelefon på baksidan av ditt LU-kort.

Fakultetens kris- och beredskapsplan

Samhällsvetenskapliga fakultetens kris- och beredskapsplan beskriver organiseringen av krisledningsarbetet på fakultets- och institutionsnivå. Planen ska säkerställa att det finns en krisorganisation som är bemannad med på förhand utsedda och utbildade nyckelfunktioner, samt att det finns nödvändiga rutiner för att en kris ska kunna hanteras på ett tillfredsställande sätt. 

Kris- och beredskapsplan för Samhällsvetenskapliga fakulteten (PDF 489 kB, ny flik)

Mallar och checklistor före, under och efter kris

Planen kompletteras med stödmaterial i form av mallar och checklistor. Dessa kan användas före, under och efter en kris. 

Mallar och checklistor i LU Box (ny flik). 

Krisledning

Både på fakultets- och institutionsnivå ska det finnas en krisledningsgrupp som står för den strategiska ledningen i samband med en kris. Den fakultetsövergripande krisgruppen sammankallas vid en större och allvarligare kris som inte kan eller bör hanteras av en enskild institution/enhet. 

Varje krisledningsgrupp ska bestå av en grundbemanning med de funktioner som anges i tabellen nedan. När krisorganisationen aktiveras går verksamhetsansvarig chef in som krisledare. Beroende på krisens art ska utöver nedanstående grundbemanning fler funktioner kallas in, exempelvis, husprefekt, skyddsombud, huvudstuderandeskyddsombud och studentrepresentant. Protokollförare ska alltid finnas och denne kan utses inom krisledningsgruppen eller vara en annan person.

FakultetInstitution/
centrumbildning
KanslistabBibliotek 
och avdelningar 
inom kansliet
Dekan 
(krisledare och sammankallande)
Prefekt 
(krisledare och sammankallande)
Kanslichef,
(krisledare och sammankallande)
Bibliotekschef, administrativ chef (krisledare och sammankallande)
ProdekanStällföreträdande
prefekt
  
KanslichefBiträdande prefekt och/eller studierektor  
KommunikatörKommunikatörKommunikatörKommunikatör
HRHRHRHR
ProtokollförareProtokollförareProtokollförareProtokollförare

Få information i krissituationer

Alla anställda bör registrera numret till sin jobbmobil och/eller sitt privata mobilnummer LUCAT för att snabbt kunna få information i krissituationer. Dina privata uppgifter syns inte på webben när andra söker efter dina kontaktuppgifter.

Uppdatera dina kontaktuppgifter i LUCAT

I händelse av dödsfall

På HR-webben finns en sida som beskriver handläggningsordningen vid medarbetares bortgång. Där framgår vad institutionen respektive sektionen HR ansvarar för att göra.

Rutin vid dödsfall - HR-webben