Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hantering av covid-19 vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten följer Lunds universitets beslut och åtgärder med anledning av coronaviruset. Här kan du läsa om fakultetsgemensamma rutiner och åtgärder till följd av universitetets beslut. Denna sida uppdateras löpande med aktuell information.

Aktuella beslut

Universitetsövergripande

Enligt det senaste rektorsbeslutet från 17 juni ska det under hösten ske en stegvis och ordnad anpassning till utbildning utan restriktioner vid Lunds universitet. Rektor uppdrar åt dekan för respektive fakultet att närmare besluta om hur detta ska genomföras.

Övergripande information om vad som gäller vid Lunds universitet finns på Medarbetarwebben

Aktuella beslut och vägledningar finns även samlade här (medarbetarwebben.lu.se)

Undervisning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten hösten 2021

Vid fakulteten ska undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination) genomföras både på campus och digitalt i höst. Den schemaläggning och lokalbokning som gjordes under våren för höstterminen 2021 ligger fast. Detta med hänsyn till personalens ökade arbetsbelastning under pandemin.

Om smittläget tillåter och om det av verksamheten bedöms möjligt att utöka antal moment på campus från och med den 1 november kan möjligheterna till detta undersökas i samråd med lokalbokningspersonalen. Se mer information om lokalbokning längre ned på sidan.

Så länge Folkhälsomyndigheten rekommenderar att avstånd ska hållas mellan personer som vistas i samma lokal ska ett avstånd om 1,5 meter upprätthållas i fakultetens lokaler.

Aktuellt dekanbeslut 2021-06-23 (PDF 193 kB, ny flik)


Rutiner vid fakulteten hösten 2021

Med anledning av covid-19 behöver fakulteten och institutionerna vidta åtgärder för att kunna genomföra campusundervisning på ett sätt som följer de råd och rekommendationer som finns för att minska smittspridning. Nedan hittar du fakultetens rutiner och rekommendationer inom olika områden:

På grund av covid-19 är det möjligt att under HT 21 tillfälligt ändra examinationsform eller form för obligatoriskt moment i beslutade kurs- eller utbildningsplaner.

Använd nedanstående blankett för de kurser där det finns behov av att ändra. Blanketten mailas till marten [dot] frostgard [at] sam [dot] lu [dot] se. Beslut fattas av dekan efter hörande av studentkåren. 

Blankett för ändring av examinationsform/form för obligatoriskt moment (PDF 1,9 MB, ny flik) 

Undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination) får från och med höstterminens början (tidigast 17 augusti 2021) genomföras i universitetets lokaler. I och med återgången upphör det tidigare förfarandet där disputationer bara fick genomföras i universitetets lokaler efter beviljad dispens från dekan. Fortsatt ska allmänna råd och rekommendationer från relevanta myndigheter för minskad smittspridning följas. 

Fakultetens information om planering av disputation finns här

Fakulteten har under coronapandemin infört nya rutiner för lokalbokning och schemaläggning. Rutinerna innebär att antalet platser per sal har minskats, att institutionerna har fått prioritera vilka moment som bör ges utrymme i lokalerna och att all undervisning i kvarteret Paradis därefter bokas av en fakultetsgemensam grupp.  

För dig som är lärare innebär detta att du kan komma att undervisa i olika byggnader. Det innebär också att all campusförlagd undervisning startar på utsatt klockslag, alltså är utan akademisk kvart.  

Mer information på sidan Lokalbokning 

Studiemiljöerna i fakultetens byggnader öppnades igen i samband med höstterminsstarten. Fakulteten ser till att corona-värdar under september går runt i lokalerna och påminner om att hålla avstånd, samt vid behov återställer möblering så att avstånd hålls.

Med start 29 september kommer fakulteten även att påbörja en gradvis ommöblering av gemensamma lokaler i Lund för att återställa dem till hur de såg ut före coronaanpassningarna. I första hand prioriteras studiemiljöerna och därefter lärosalarna. Detta är en del av den gradvisa återgången till campus som ska vara avslutad till den 1 november.

Även i personalutrymmen kan möbleringen successivt återställas under oktober månad, men det är fortfarande befogat att försöka sprida ut sig i lunchrum och liknande.

Fortsatt gäller att både personal och studenter ska iaktta lämpligt fysiskt avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid symptom.

Respektive institution ansvarar för att:

  • Beställa handsprit och fylla på handsprithållarna utanför undervisningssalar med handsprit.
  • Beställa och placera ut rengöringsservetter (engångsservetter med bakteriedödande medel) i varje undervisningssal samt vid datorplatser.

För studenter som tillhör en riskgrupp eller som sammanbor med person som tillhör en riskgrupp kan särskilda hänsyn och anpassningar behöva tas vid genomförande av undervisning och examination med fysisk närvaro. Mer information om vad som gäller dessa studenter finns på Medarbetarwebben. 

Hantera studenter i riskgrupp med anledning av coronaviruset - länk till Medarbetarwebben  

På HR-webben finns utförlig information om hur man som kursansvarig/verksamhetsansvarig ska hantera situationer då någon i student- eller personalgruppen insjuknat i konstaterad Covid-19: 

Hantering av situation då person/er i arbets- eller studentgrupper har insjuknat i covid-19 - länk till HR-webben 

Studenter informeras om symptom och smitta på lu.se och lunduniversity.lu.se: 

Studentinformation på svenska om symptom och konstaterad smitta (lu.se) 

Studentinformation på engelska om symptom och konstaterad smitta (lunduniversity.lu.se) 

Fakultetsgemensam information till studenter finns på www.sam.lu.se/covid-19 och www.sam.lu.se/en/covid-19. Dessa sidor uppdateras löpande med aktuell information och länkar vidare till universitetsövergripande information på lu.se. 

Fakultetsgemensamma arbetsgrupper 

För att underlätta planeringen inför och under ett annorlunda läsår har ett antal fakultetsgemensamma arbetsgrupper bildats. Arbetet i grupperna samordnas av ett tillfälligt Covid-19-team som består av: 

  • Helen Wiman, helen [dot] wiman [at] sam [dot] lu [dot] se (praktiska frågor gällande lokaler) 
  • Helena Lind, helena [dot] lind [at] sam [dot] lu [dot] se (kommunikationsstöd) 
  • Jenny Egidius, jenny [dot] egidius [at] sam [dot] lu [dot] se (lokalbokning) 
  • Malin Schatz, malin [dot] schatz [at] sam [dot] lu [dot] se (utbildningsrelaterade frågor) 
  • Marie Steiner, marie [dot] steiner [at] sam [dot] lu [dot] se (disputationer) 

Frågor om verksamheten vid institutioner och enheter

Frågor från medarbetare hänvisas
främst till närmsta chef och
i andra hand till corona [at] lu [dot] se

Det finns även omfattande stöd i form av frågor och svar på universitetets medarbetarwebb: FAQ för medarbetare