Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samordnad karriärverksamhet inom Samhällsvetenskapliga fakulteten

Projekt 2020-2022

Fram till mars 2022 pågår ett projekt för att bygga upp och implementera en samordnad karriärverksamhet på Samhällsvetenskapliga fakulteten. Projektet kommer bland annat att resultera i karriärplattform i Canvas som utgår från perspektiven Inåt, Utåt och Framåt. Här får du en överblick över projektets syfte, bakgrund, mål och vad som genomförts hittills.

Collage av tre bilder: dörr, fönster och väg samt texten "Inåt, utåt, framåt".

Syfte 

Syftet med projektet är att bygga upp och implementera en samordnad karriärverksamhet på Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Projektet är kopplat till prioriterade områden i Samhällsvetenskapliga fakultetens strategi 2021-2026.

Bakgrund: behov hos studenter och studievägledare

Studenterna vid fakulteten har de senaste åren uttryckt ett större behov av en tydligare koppling mellan utbildning och arbetsliv under studietiden för att förbereda sig inför en föränderlig arbetsmarknad.  

Studievägledare, lärare och andra som möter studenterna arbetar på flera olika fronter för att möta studenternas behov. Dessa insatser är viktiga och uppskattade, men samordnas sällan och tenderar att bli kopplade till vissa individer snarare än funktioner. Studievägledarna upplever också att det är svårt att motsvara förväntan på karriärvägledning hos studenterna i det enskilda vägledningssamtalet, utan stöd av verktyg eller metoder för karriärvägledning.

För att utveckla karriärstödet ytterligare satsade fakulteten våren 2019 på ett pilotprojekt med syfte att definiera vad arbetslivskoppling innebär vid fakulteten samt ge förslag på en organisation för karriärverksamheten. Erfarenheterna från projektet visade att det fanns många fördelar att arbeta mer aktivt med karriärservice till studenter samt att samordna karriärverksamheten vid fakulteten.

Hösten 2019 togs beslut i fakultetsstyrelsen att satsa på ett tvåårigt projekt med syfte att bygga upp en samordnad karriärverksamhet vid fakulteten.

Fokusområden och leveransmål 

Projektet utgår ifrån tre fokusområden med ett antal leveransmål kopplade till sig:

 • Utveckla och samordna gemensamma metoder och arbetssätt för en integrerad studie-och karriärvägledning.    
 • Utveckla gemensamma karriärworkshops för studenter.  
 • Ge förslag på och samordna kompetensutveckling i karriärvägledning för studievägledare.     

 • Utveckla självstudiekurs i Canvas.   
 • Bygga stödmaterial för karriärvägledning för studie-och karriärvägledning.   
 • Utbilda studievägledare i karriärplattformen. 
 • Genomföra en pilotstudie av självstudiekursen.   

 • Utveckla ett samarbete inom LU med både Samhällsvetarkåren och andra relevanta enheter kring karriärfrågor.   
 • Bygga upp en kunskap om vilken typ av omvärldsbevakning som kan stödja karriärverksamheten.   
 • Utarbeta former för återförandet av kunskap till verksamheten. 

Hittills genomfört

Projektet är uppdelat i fyra faser och vi går snart in i fas fyra som fokuserar på information och implementering. En kort beskrivning av resultaten så här långt sammanfattas nedan:

 • Studievägledarna har kontinuerligt fått information om projektets utveckling samt deltagit i två workshops kring karriärfrågor. Gruppen har även fått testa på några olika verktyg för karriärvägledning.
 • Ett upplägg på workshop har testats på en studentgrupp samt presenterats för studievägledarna. Andra karriärinitiativ på fakulteten har uppmärksammats inom gruppen.
 • En plan för kompetensutveckling genom tre workshops under HT21-VT22 är lagd.

En karriärportal har skapats i Canvas som bygger på begreppen karriärlärande och karriärkompetens. Portalen kommer att innehålla en studentanpassad del och en del riktad till studievägledare.

Denna kurs är uppbyggd utifrån tre olika perspektiv:

 • Inåt
 • Utåt
 • Framåt.

Projektledarna har byggt relationer med LU Karriär, Alumnverksamheten, Arbetslivskoordinator på Samhällsvetarkåren, Karriärnätverk Syd samt Samverkansgruppen på fakulteten.

Kanaler ut i samhället som identifierats är fackföreningar, intresseorganisationer, alumnrelationer. Vi behöver dela och samverka bättre kring våra kontakter mellan kåren och fakulteten, samt göra det lättare att komma i kontakt med alumnerna genom att stötta studievägledarna i det arbetet.

Kontakt

Anna Hjalmers Mattsson
Projektledare
Studievägledare vid Institutionen för psykologi
anna [dot] hjalmers_mattsson [at] psy [dot] lu [dot] se

Britt Marie Rönn
Projektledare
Studievägledare vid Sociologiska institutionen
britt_marie [dot] ronn [at] soc [dot] lu [dot] se

Om projektet

Tidsperiod
2020-04-01 – 2022-03-30.

Projektägare
Agnes Andersson Djurfeldt (prodekan)

Projektledare
Anna Hjalmers Mattsson och Britt Marie Rönn

Styrgrupp
Agnes Andersson Djurfeldt (prodekan)
Sofia Bunke (prefekt, Institutionen för psykologi)
Åsa Lundquist (prefekt, Sociologiska institutionen)
Malin Schatz (utbildningsledare, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Maria Sörensson (studie-och karriärvägledare, LTH)
Josefine Dahl/Daniela Dolonec (arbetslivskoordinator Samhällsvetarkåren)

Referensgrupper
Studievägledarnätverket
Utbildningsrådet
Testpiloter för Canvas-plattformen