Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samordnad karriärverksamhet inom Samhällsvetenskapliga fakulteten

Projekt 2020-2022

Under två år har det pågått ett projekt för att bygga upp och implementera en samordnad karriärverksamhet på Samhällsvetenskapliga fakulteten. Här får du en överblick över projektets syfte, mål och resultat.

Collage av tre bilder: dörr, fönster och väg samt texten "Inåt, utåt, framåt".

Bakgrund och syfte 

Våren 2020 utlyste Samhällsvetenskapliga fakulteten uppdraget ”Samordnad karriärverksamhet” för att möta efterfrågan från studenter på ett karriärstöd kopplat till utbildningen. Två projektledare fick i uppdrag att under en tvåårsperiod bygga upp och implementera en samordnad karriärverksamhet vid fakulteten.

Fokusområden och leveransmål 

Projektet har utgått ifrån tre fokusområden med ett antal leveransmål kopplade till sig:

 • Utveckla och samordna gemensamma metoder och arbetssätt för en integrerad studie-och karriärvägledning.    
 • Utveckla gemensamma karriärworkshops för studenter.  
 • Ge förslag på och samordna kompetensutveckling i karriärvägledning för studievägledare.     

 • Utveckla självstudiekurs i Canvas.   
 • Bygga stödmaterial för karriärvägledning för studie-och karriärvägledning.   
 • Utbilda studievägledare i karriärplattformen. 
 • Genomföra en pilotstudie av självstudiekursen.   

 • Utveckla ett samarbete inom LU med både Samhällsvetarkåren och andra relevanta enheter kring karriärfrågor.   
 • Bygga upp en kunskap om vilken typ av omvärldsbevakning som kan stödja karriärverksamheten.   
 • Utarbeta former för återförandet av kunskap till verksamheten. 

Resultat

 • Ett gemensamt ramverk för studievägledarna har tagits fram. Ramverket utgår från modellen Inåt-Utåt-Framåt och innehåller arbetssätt, övningar och förslag på hur modellen kan användas med studenter och integreras i utbildningen.
 • Arbetssätt och metoder har förankrats genom flera karriärworkshops med fakultetens studievägledare.
 • En Canvas-sida för studievägledare har skapats. Här samlas teorier, modeller och övningar kopplade till karriärvägledning. Här kan studievägledarna även fortsätta att dela material och erfarenheter kring karriärfrågor med varandra.
 • Tre karriärworkshops riktade till studenter har också genomförts. Dessa kan användas som inspiration för studievägledarna på respektive fakultet.

 • En karriärportal för studenter har skapats i Canvas. Portalen finns på svenska och engelska och innehåller övningar, texter och filmer som stödjer studenternas utveckling av karriärkompetenser och karriärlärande. Studenterna kan registrera sig och välja vilka övningar de önskar genomföra och tidpunkt för detta.
 • Redan idag är det möjligt att registrera sig i Karriärportalen och studievägledarna kan använda sig av denna i vägledningssamtal. En bredare lansering av portalen kommer att ske under vårterminen 2023.  

Mer information och länk till Karriärportalen finns på sam.lu.se.

 • Projektledarna har utvecklat samverkan med Lunds universitets karriärrelaterade nätverk, inklusive Samhällsvetarkåren. 
 • Projektledarna har deltagit i nationella och internationella karriärnätverk.
 • Projektledarna har identifierat möjliga kanaler för marknadsföring av relevant arbetsmarknadsinformation till studenter (till exempel MyCareer och fakutetens webbplats) samt hur vi kan skapa kontaktytor mellan utbildningarna och arbetsmarknaden.

Fortsatt samordnad karriärvägledning

Anna Hjalmers Mattsson har fått ett tvåårigt uppdrag som fakultetsgemensam samordnare för karriärfrågor. Uppdraget påbörjas i februari 2023. Syftet med uppdraget är att implementera och vidareutveckla projektets resultat.  

Kontakt

Anna Hjalmers Mattsson
Projektledare
Studievägledare vid Institutionen för psykologi
anna [dot] hjalmers_mattsson [at] psy [dot] lu [dot] se

Britt Marie Rönn
Projektledare
Studievägledare vid Sociologiska institutionen
britt_marie [dot] ronn [at] soc [dot] lu [dot] se

Om projektet

Tidsperiod
2020-04-01 – 2022-03-30.

Projektägare
Agnes Andersson Djurfeldt (prodekan)

Projektledare
Anna Hjalmers Mattsson och Britt Marie Rönn

Styrgrupp
Agnes Andersson Djurfeldt 
Sofia Bunke 
Åsa Lundquist 
Malin Schatz 
Maria Sörensson
Josefine Dahl/Daniela Dolonec 

Referensgrupper
Studievägledarnätverket
Utbildningsrådet
Testpiloter för Canvas-plattformen