Hantering av covid-19 vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten följer Lunds universitets beslut och åtgärder med anledning av coronaviruset. Här kan du läsa om fakultetsgemensamma rutiner och åtgärder till följd av universitetets beslut. Denna sida uppdateras löpande med aktuell information.

Ökade restriktioner höstterminen ut på grund av ökad smittspridning

Den 26 november beslutade rektor att undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination) så långt som möjligt ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler (STYR 2020/251). Rektor har uppdragit åt dekan för respektive fakultet att närmare besluta om hur detta ska genomföras

Med anledning av detta har dekan beslutat att verksamhetsansvariga på Samhällsvetenskapliga fakulteten ska säkerställa att utbildningen så långt som möjligt ges digitalt fram till 17 januari 2021. Undervisning och examination som inte utan stora svårigheter kan genomföras digitalt får genomföras med fysisk närvaro i universitetets lokaler.

Dekanbeslut med anledning av universitetets skärpta råd för att bromsa smittspridningen av corona (covid-19), från 26 november 2020 (PDF 180 kB, ny flik) 

Tidigare dekanbeslut för perioden 2 november - 6 december (PDF 244 kB, ny flik)

Se Medarbetarwebben för mer information om senaste rektorsbeslutet 

Dekanbeslut om genomförande av utbildning våren 2021

Skärpningen som infördes vid fakulteten under slutet av hösterminen gäller även under första läsperioden i vår.

För läsperioderna två till fyra gäller följande: 

 • Utbildning för internationella studenter som för sitt uppehållstillstånd är beroende av att utbildning ges till övervägande del på plats bör prioriteras.
 • Undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt får genomföras med fysisk närvaro i universitetets lokaler. Undervisning som bygger på praktiska och tillämpade moment och som är särskilt svåra att genomföra online utan brister i kvaliteten, t.ex. processgruppshandledning, samtalsövningar, datorövningar i kvantitativ metod och dylikt bör prioriteras.
 • Därefter uppmanas institutionerna gå igenom alla övriga kurser och sträva efter att någon del/något moment kan vara campusbaserat på varje kurs. Undervisnings- och examinationsformer som är svåra att genomföra online bör då prioriteras

Utförligare information finns i nedanstående beslut:

Dekanbeslut: Riktlinjer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten kring genomförande av utbildning vårterminen 2021, mot bakgrund av pågående coronapandemi (Covid-19) (PDF 197 kB, ny flik)

  Nya rutiner vid fakulteten

  Med anledning av covid-19 har fakulteten och institutionerna behövt vidta åtgärder för att kunna genomföra campusundervisning på ett sätt som följer de råd och rekommendationer som finns för att minska smittspridning. Nedan kan du läsa om fakultetens rutiner och rekommendationer för:

  Disputationer

  Disputationer ska tillsvidare genomföras digitalt. (Mer information kommer inom kort)

  Lokalbokning

  Fakulteten införde nya rutiner för lokalbokning och schemaläggning inför höstterminen. Dessa nya rutiner kommer att gälla även under vårterminen 2021.

  Rutinerna innebär att antalet platser per sal har minskats, att institutionerna har fått prioritera vilka moment som bör ges utrymme i lokalerna och att all undervisning i kvarteret Paradis därefter bokas av en fakultetsgemensam grupp.

  För dig som är lärare innebär detta att du kan komma att undervisa i olika byggnader. Det innebär också att all campusförlagd undervisning startar på utsatt klockslag, alltså är utan akademisk kvart. 

  Mer information på sidan Lokalbokning

  Rutiner och rekommendationer gällande lokalvård, möblering, information etc.

  Fakultetens rutiner och rekommenderade åtgärder gällande lokaler hittar du i detta PM (PDF, LU Box ny flik). 

  Möjlighet att ändra i beslutade kurs- och utbildningsplaner 

  På grund av covid-19 är det möjligt att tillfälligt ändra examinationsform eller form för obligatoriskt moment i beslutade kurs- eller utbildningsplaner. Använd nedanstående blankett för de kurser där det finns behov av att ändra. Blanketten mailas till marie [dot] steiner [at] sam [dot] lu [dot] se. Beslut fattas av dekan efter hörande av studentkåren.

  Se styrelsebeslutet om möjligheten att ändra i kurs- och utbildningsplaner (PDF kB, ny flik)

  Blankett för ändring av examinationsform/form för obligatoriskt moment (PDF 2,8 MB, ny flik)

  Hantering av studenter i riskgrupp 

  För studenter som själva tillhör riskgrupp (risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19), eller sammanbor med person i riskgrupp, kan särskilda säkerhetsåtgärder behöva vidtas vid undervisning och examination. Mer information om vad som gäller dessa studenter finns på Medarbetarwebben samt i fakultetens kompletterande PM.

  Hantera studenter i riskgrupp med anledning av coronaviruset - länk till Medarbetarwebben 

  Fakultetens PM på svenska och engelska (LU Box, ny flik)

  Information och instruktioner vid konstaterat smittfall

  På HR-webben finns utförlig information om hur man som kursansvarig/verksamhetsansvarig ska hantera situationer då någon i student- eller personalgruppen insjuknat i konstaterad Covid-19:

  Hantering av situation då person/er i arbets- eller studentgrupper har insjuknat i covid-19 - länk till HR-webben

  Nedanstående informationsblad kan användas för att informera lärare och studenter om det finns ett konstaterat fall av covid-19 i gruppen:

  Mapp i LU Box med informationsblad på svenska och engelska (ny flik)

  Studenter informeras om symptom och smitta på lu.se och lunduniversity.lu.se:

  Studentinformation på svenska om symptom och konstaterad smitta (lu.se)

  Studentinformation på engelska om symptom och konstaterad smitta (lunduniversity.lu.se)

  Information till studenter

  Fakultetsgemensam information till studenter finns på www.sam.lu.se/covid-19. Denna sida uppdateras löpande med aktuell information och länkar vidare till universitetsövergripande information på lu.se.

  Informationstexter om förhållningsregler för vistelse på campus som kan användas som stöd för muntlig information vid introduktionsmöten i höst har skickats ut via studierektorer. Mallar för information om in- och utpassering i lärosalar och andra lokaler har skickats till vaktmästare. Du hittar även materialet via länkarna nedan.

  Information till studenter vid introduktionsmöten (PDF, LU Box, nytt fönster)

  Mallar för anslag i lärosalar (Mapp i LU Box, nytt fönster)

  Fakulteten erbjuder även digitala seminarier (Skills labs) under hösten för att stötta studenterna, höja deras digitala kompetens och ge dem möjlighet att nätverka online. Seminarierna pågår 6 tisdagar under perioden 3 november-8 december.

  Information om Skills-labs finns i Canvas

  Fakultetsgemensamma arbetsgrupper

  För att underlätta planeringen inför och under en annorlunda hösttermin 2020 har ett antal fakultetsgemensamma arbetsgrupper bildats. Arbetet i grupperna samordnas av ett tillfälligt Covid-19-team som består av:

  • Helen Wiman, helen [dot] wiman [at] sam [dot] lu [dot] se (praktiska frågor gällande lokaler)
  • Helena Lind, helena [dot] lind [at] sam [dot] lu [dot] se (kommunikation)
  • Jenny Egidius, jenny [dot] egidius [at] sam [dot] lu [dot] se (lokalbokning)
  • Marie Steiner, marie [dot] steiner [at] sam [dot] lu [dot] se (utbildningsrelaterade frågor)
  • Sahar Valizadeh, sahar [dot] valizadeh [at] sam [dot] lu [dot] se. (frågor kring pedagogik och digitalisering, digital skills lab)

  Frågor om verksamheten vid institutioner och enheter

  Frågor från medarbetare hänvisas
  främst till närmsta chef och
  i andra hand till corona [at] bygg [dot] lu [dot] se.

  Det finns även omfattande stöd i form av frågor och svar på universitetets medarbetarwebb: FAQ för medarbetare