Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utlysning av medel för utveckling av utbildningssamverkan med externa verksamheter

Tillsvidareanställda lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten kan söka medel för att utveckla samverkan med externa verksamheter i syfte att berika och höja kvaliteten på den utbildning som bedrivs inom fakulteten.

Bakgrund

Samverkan med externa aktörer och organisationer är viktig för att öka utbildningens relevans, attraktivitet och kvalitet. Studenter efterfrågar ofta en tydligare koppling mellan teori och praktik och är angelägna om möjligheter att knyta kontakter med yrkeslivet. Samverkan i utbildningen är också ett sätt att möta samhällets behov av kompetensförsörjning.

Samhällsvetenskapliga fakultetens utbildningar inbegriper redan idag en del kontakter med arbetslivet, inte minst i form av gästföreläsningar och samverkan kopplat till examensarbete och praktikkurser. Det kan dock finnas behov av att öka den här formen av samverkan, men också att hitta nya och fördjupade former av utbildningssamverkan.

Syfte och användningsområden

Beviljade medel ska användas för utveckling av samverkan med externa verksamheter i syfte att berika och höja kvaliteten på den utbildning som bedrivs inom fakulteten. Externa verksamheter kan involvera en rad olika aktörer och organisationer, men inte andra lärosäten.

Utlysningen syftar till att stimulera utveckling av samverkan som går utöver det som vanligtvis ryms inom ramen för ordinarie kursutveckling. Avsikten är inte att medlen ska användas till att utveckla helt nya kurser, utan att vidareutveckla samverkan inom ramen för fakultetens befintliga utbildningsutbud. Fakulteten ser gärna att sökta medel används till planering och/eller genomförande av samverkansinsatser med en direkt koppling till undervisningen.

Exempel på vad medel kan sökas för:

  • Att planera och genomföra olika moment på en kurs i samarbete med praktiker från externa verksamheter. Det kan till exempel handla om att i samverkan med externa aktörer utveckla praktikfall, uppgifter till seminarier och projektarbeten, genomföra studiebesök, handledning av projektarbeten och seminarier. Gästföreläsningar kan vara en del av samverkansinsatsen, men den bör inte stanna vid det.
  • Att utveckla långsiktiga kontakter och närmare samarbeten inom ramen för praktikkurser eller kurser för examensarbeten. Det kan till exempel handla om att utveckla metoder för att förmedla kontakter mellan studenter och intresserade organisationer eller att på olika sätt skapa närmare samarbeten mellan lärare och arbetslivsrepresentanter kopplat till praktik eller examensarbeten.

Villkor

Den som är tillsvidareanställd som lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten kan söka utlysta medel. Stödet utgör kostnader motsvarande maximalt 1,5 månads arbetstid per projekt. Beviljade medel kan i vissa fall användas för att arvodera externa samverkanspartner, men ska i så fall motiveras särskilt i ansökan.

I samband med att projektet avslutas och medel betalas ut ska en kortfattad rapport (ca 1-2 sidor) lämnas in som beskriver hur medlen använts och vad de genomförda aktiviteterna har resulterat i och haft för betydelse för utbildningen. Rapporten ska även innehålla en kortare redogörelse från externa partner om vad samverkan har haft betydelse för deras verksamhet.

Beviljade medel ska vara uttagna och använda senast 18 månader efter beslutsdatum. 

Ansökans innehåll

Ansökan ska innehålla följande:

  • Projektbeskrivning om max tre sidor, inklusive redogörelse för mål med projektet, planerade aktiviteter och vilka externa partner som är planerade att ingå i projektet. Det är inget krav, men önskvärt, med ett ”letter of intent” från externa partner som beskriver deras förväntade bidrag till projektet.
  • Kortfattad budget.
  • CV över huvudsökandes undervisningsmeriter, inklusive tidigare erfarenhet av samverkan med externa verksamheter.
  • Ifylld blankett där den sökande intygar att ansökan är förankrad hos prefekt (eller motsvarande)

 Ansökan skickas senast 17 maj till fakultetskoordinator Marie Steiner, marie [dot] steiner [at] sam [dot] lu [dot] se.

Bedömning

Ansökningarna bedöms av en arbetsgrupp bestående av representanter från fakultetens Samverkansgrupp och Utbildningsråd. Beslut om beviljat stöd fattas av dekan.

Vid bedömning av ansökningar kommer planens tydlighet, genomförbarhet och relevans för utbildningens kvalitet att ges stor vikt. Originalitet och nytänkande jämte möjlighet till en långsiktig implementering av planerade samverkansaktiviteter kommer också att vägas in.

Kontakt

Marie Steiner
Fakultetskoordinator
+46 46 222 43 65
marie [dot] steiner [at] sam [dot] lu [dot] se