Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utlysning av medel för utbildningsrelaterade utvecklingsinsatser/aktiviteter

2023-2024

Med den här utlysningen vill fakulteten uppmuntra projekt och idéer för utvecklingsaktiviteter som främjar utbildning i bred bemärkelse.

Liksom i tidigare utlysningar är det fortfarande möjligt att söka medel för pedagogisk utvecklingstid, men fakulteten riktar i årets utlysning en del av medlen mot projekt som knyter an till breddad rekrytering/breddat deltagande, samverkan med externa aktörer och det livslånga lärandet. 

Ersättning ges för maximalt 1 månad per person, och totalt 2 månader per projekt. Fakulteten ser gärna projekt som involverar personal vid flera institutioner.

Tiden ska användas för pedagogiskt utvecklingsarbete, att utveckla former för utbildningssamverkan, breddad rekrytering/breddat deltagande eller livslångt lärande.

Observera att utvecklingstid ej beviljas projekt som syftar till ordinarie kursutveckling. Notera också att utbildningssamverkan kan involvera samverkan med en rad olika organisationer och aktörer, men inte samverkan med andra lärosäten.

Vem kan söka?

Stödet i form av utvecklingstid kan sökas av tillsvidareanställda lärare, biträdande lektorer och tillsvidareanställd tekniskt administrativ personal vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Medel kan inte sökas för externa aktörers medverkan.

Ansökan ska vara förankrad hos prefekt/föreståndare.

Ansökan

Ansökan ska bestå av en handlingsplan för utvecklingsarbetet och redogöra för syftet med projektet, hur det bidrar till utvecklingen av utbildningsrelaterade aktiviteter och på vilket sätt dessa aktiviteter kan stärka utbildningens kvalitet och relevans. Ansökan ska också redogöra för hur resultatet av arbetet kan komma hela fakulteten tillgodo.

Projektet kan avse ett framtida utvecklingsarbete såväl som en uppföljning av pågående eller avslutat utvecklingsarbete.

Ansökan bör omfatta 1-2 sidor.

Sista ansökningsdag under 2023 var 30 april. 

Bedömning

Beslut om tilldelning av utvecklingstid fattas av prodekan efter beredning av fakultetens högskolepedagogiska råd och vid behov i samråd med vicedekan för samverkan.

Vid bedömning av ansökningarna kommer projektets syfte, handlingsplanens tydlighet, realiserbarhet och förväntade effekter att ges stor vikt. Det är också viktigt att det tydligt framgår hur resultatet av arbetet kan komma hela fakulteten tillgodo.

Beslut om tilldelning fattas innan vårterminens slut.

Avrapportering

Utvecklingstid kan tas ut tidigast från och med vårterminen 2024. Möjlighet att ta ut tiden tidigare finns men då enligt överenskommelse med prefekt. I samband med att medel betalas ut ska också en rapport skrivas om projektet och dess resultat. Rapporten kommer att publiceras på fakultetens hemsida.

Kontakt

Marie Steiner
Fakultetskoordinator
+46 46 222 48 93
marie [dot] steiner [at] sam [dot] lu [dot] se