Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medel för att stödja utvecklingsforskning

Syftet med utlysningen är att stödja fakultetens utvecklingsforskning genom att stimulera punktinsatser. Tillsvidareanställda forskare och lärare, inklusive biträdande universitetslektorer, som är verksamma inom utvecklingsforskning kan ansöka.

Bakgrund 

I juni 2023 beslutade regeringen att avsluta den riktade finansieringen till utvecklingsforskning, med följden att beredningsprocessen för det årets utlysningar avbröts. Målet med bidrag inom utvecklingsforskning har varit att stärka svensk forskning med relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer samt att hantera utmaningar kopplade till de globala hållbarhetsmålen. 

Universitetet beslutade hösten 2023 att fördela delar av rektors disponibla forskningsmedel för att stödja utvecklingsforskningen vid Lunds universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten har beslutat att använda medlen till olika former av stöd som tillsammans främjar utvecklingsforskning på både kortare och längre sikt.

Under 2024 och 2025 avsätts 800 000 kr per år för att stimulera punktinsatser. Medlen kan sökas i två utlysningsomgångar, den första för aktiviteter under 2024 och den andra för aktiviteter under 2025.

Syfte och villkor

Syftet med utlysningen är att stödja fakultetens forskning inom utvecklingsforskning genom att stimulera punktinsatser.

Exempel på aktiviteter är att anpassa en redan befintlig ansökan till nya finansiärer, formulera ny forskningsansökan, anordna workshop eller sprida kunskap om utvecklingsforskningens betydelse i till exempel The Conversation. Medlen kan användas till finansiering av arbetstid motsvarande högst en månad eller till andra direkta kostnader. Medlen kan inte användas för datainsamling eller renodlad forskning.

Samhällsvetenskapliga fakultetens tillsvidareanställda forskare och lärare, inklusive biträdande universitetslektorer, som är verksamma inom utvecklingsforskning kan ansöka. 

Varje ansökan kan tilldelas maximalt 200 000 kr (inkl. OH). 

Beviljade medel ska användas under 2025. Senast den 31 december 2025 ska en kortfattad rapport lämnas in som beskriver hur medlen använts och vad de genomförda aktiviteterna har resulterat i. Rapporten skickas till fakultetskoordinatorn med ansvar för forskning. 

Ansökans innehåll

Ansökan ska innehålla följande:

  • en kort (500–1000 ord) beskrivning av aktiviteten och hur den bidrar till att främja och stärka fakultetens utvecklingsforskning
  • kortfattad budget (OH-kostnader ska specificeras)
  • meritförteckning (max 2 sidor)
  • publikationsförteckning för de senaste 5 åren 
  • om ansökan avser finansiering av arbetstid ska prefekt (motsvarande) intyga att nedsättning i annan tjänstgöring är möjlig under aktuell period

Skicka ansökan till fakultetskoordinator Elin Hermansson, elin [dot] hermansson [at] sam [dot] lu [dot] se, senast den 15 oktober 2024

Bedömning

Ansökningarna bedöms av två ledamöter i fakultetens forskningsråd samt vicedekan med ansvar för forskning.

Ansökningarna bedöms utifrån beskrivningen och sökandes forskningsmeriter. Det överordnade kriteriet vid bedömningen är att medlen ska främja och stärka utvecklingsforskningen vid fakulteten. Därmed tas också hänsyn till ansökans vetenskapliga kvalitet samt genomförbarhet.

Beslut om vilka ansökningar som beviljas medel fattas av dekan.
 

Kontakt

Elin Hermansson
Fakultetskoordinator
+46 46 222 84 49
elin [dot] hermansson [at] sam [dot] lu [dot] se