Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM) är högt prioriterade frågor för Samhällsvetenskapliga fakulteten. Under året kommer formerna för hur JLM-arbetet bedrivs både på fakultets-och institutionsnivå att utvecklas.

Utvecklingen av fakultetens JLM-arbete består av flera konkreta delmål som du kan läsa mer om nedan.

Prioriterade områden inom jämställdhet och likabehandling

Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD)

Fakulteten fortsätter att implementera systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering. Exempelvis ska fakulteten införa årliga rutiner så att arbetet på institutionsnivå kan bedrivas i enlighet med de krav som finns för de fyra stegen

  1. undersöka risker och hinder
  2. analysera orsaker
  3. vidta åtgärder
  4. följa upp och utvärdera.

Du som är chef kan använda nedanstående checklista och mall som stöd i arbetet med SFAD.

Checklista: Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (PDF 1 MB, nytt fönster)

Mall – risk- och konsekvensanalys eller samlingsdokumentation steg 1-4 SFAD (xlsx 36 kB, nytt fönster)

Ytterligare material finns på HR-webben.
 

Jämställdhetsanalys av beslut

Fakulteten utarbetar och implementerar strategier för jämställdhetsanalyser av beslut som fattas på fakultetsnivå. Syftet är att uppmärksamma fall där beslut krockar eller riskerar att krocka med principen om jämställdhet.

Jämställdhetsanalys av beslut införs successivt, till en början i fakultetsstyrelsen och i styrelsens nämnder och råd. Ansvaret för införandet vilar på ordförande i respektive nämnd/råd. En utvärdering ska göras inför 2020. Utvärderingen ska också indikera eventuella utbildningsbehov.

Könsuppdelad personalstatistik

Fakulteten ska upprätta systematisk och könsuppdelad personalstatistik för samtliga personalkategorier för att möjliggöra jämförelser och uppföljningar över tid. Statistiken ska kunna användas som underlag för beslutsfattande.

Könsuppdelad lönestatistik

Fakulteten ska upprätta systematisk och könsuppdelad lönestatistik för fakultetens anställda. Statistiken ska sammanställas årligen och finnas tillgänglig senast vid december månads utgång varje år.

Integrera likabehandlingsarbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet

Fakulteten ska utarbeta rutiner för att integrera det förebyggande likabehandlingsarbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet. JLM-gruppen ansvarar för att ta fram JLM-frågor som kan användas i den årliga skyddsronden.

Medel för jämställdhetssatsningar

Universitetet avsätter årligen medel för satsningar inom jämställdhetsområdet.

Exempelvis delas medel ut i Hedda Anderssons namn för att anställa gästprofessorer av underrepresenterat kön.

Läs mer på ism.lu.se om en av fakultetens gästprofessorer i Hedda Anderssons namn

Läs mer på Medarbetarwebben om vilka riktade medel du kan ansöka om

Sidansvarig:

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Besöksadress: Sandgatan 13A, byggnad Gamla Kirurgen, 223 50 Lund
Internpost: HS 35
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Fakturaadress: Box 188, 221 00 Lund
E-post: info [at] sam [dot] lu [dot] se

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen