Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Fakultetens kursplanegrupp

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Fakultetens kursplanegrupp hjälper institutioner i deras arbete med kursplaner på grund- och avancerad nivå. Gruppen fungerar som ett stöd till fakultetens institutioner, både vid utvecklandet av nya kursplaner och vid revidering av äldre planer.

Fakultetens kursplanegrupp in action.

Ledamöter 2018-01-01 - 2020-12-31


vicedekan [at] sam [dot] lu [dot] se (Lena Eskilsson), prodekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

marten [dot] frostgard [at] sam [dot] lu [dot] se (Mårten Frostgård), utbildningskoordinator vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Jorgen [dot] Eksell [at] isk [dot] lu [dot] se (Jörgen Eksell), studierektor för grundutbildningen vid Institutionen för strategisk kommunikation

arne [dot] kristiansen [at] soch [dot] lu [dot] se (Arne Kristiansen), universitetslektor vid Socialhögskolan

kristina [dot] robertsson [at] cme [dot] lu [dot] se (Kristina Robertsson), utbildningskoordinator vid Centrum för Mellanösternstudier

pres [dot] uni [at] samvetet [dot] lu [dot] se (Kajsa Ekelund), ordförande för Samhällsvetarkåren

 


Vad gruppen gör

Syftet med den fakultetsgemensamma kursplanegruppen är att säkerställa att alla kursplaner på samhällsvetenskapliga fakulteten håller god kvalitet och är rättssäkra, i led med fakultetens kvalitetssäkringsarbete.

Fakultetens kursplanegrupp träffas ungefär en gång i månaden och ser över kursplaner som institutionerna meddelat att de vill att gruppen tittar på. Utöver detta så tar kursplanegruppen stickprov en gång per termin. Syftet med det är att följa upp kvaliteten på kursplaner från fakultetsgemensamt håll.

 


Så här arbetar gruppen

Det vägledande dokumentet för gruppens arbete är mallen för kursplaner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Mallen baseras på rektors tillämpningsföreskrifter gällande kursplaner på grund- och avancerad nivå samt rättighetslistan. Genom detta dokument kan de som arbetar med kursplaner få stöd och guidning i sitt arbete.

Mall för kursplaner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Instructions for course syllabi at the Faculty of Social Sciences

När kursplanegruppen ombes se över en kursplan kan feedback ges till den som arbetar med kursplanen antingen genom att personerna själva kommer till gruppens möte för att få återkoppling eller genom skriftlig feedback.

Kursplanegruppen arbetar på två sätt. Den som vill få någon eller några kursplaner granskade är välkommen att kontakta gruppen genom Marten [dot] frostgard [at] sam [dot] lu [dot] se (Mårten Frostgård). Detsamma gäller om den som arbetar med kursplaner, ofta studierektorer eller kursansvariga, vill diskutera utveckling av sina kursplaner. Studenter som vill kontakta kursplanegruppen är välkomna att kontakta studentkåren. För institutioner som vill få kursplaner behandlade måste den berörda kursplanen finnas tillgänglig i UBAS minst en vecka innan fakultetens kursplanegrupps möte. 

 


Så funkar det: fastställande av kursplan

Det formella fastställandet av kursplaner är delegerat till institutionsnivån, men arbetsprocessen med att utarbeta kursplaner är reglerad enligt nedan:

Steg 1 är kursplanegrupper på institutionsnivå: Kursplaner skapas och bereds av institutionens kursplanegrupp, där studentrepresentant ingår. Tanken med institutionsvisa kursplanegrupper är att bygga upp en bred kompetens på institutionsnivå samt skapa en säkrare och mindre personbunden process.

Steg 2 är en fakultetsgemensam kursplanegrupp: Kursplanen skickas till den fakultetsgemensamma kursplanegruppen (även i denna grupp finns studentrepresentation) för ytterligare genomläsning och stöd innan fastställandet sker i institutionsstyrelsen. Det är starkt rekommenderat att använda sig av den fakultetsgemensamma kursplanegruppen, men inte obligatoriskt.

Steg 3 är beslut om fastställande: Beslut om fastställande fattas i institutionsstyrelse eller för de institutionsövergripande programmen i ledningsgruppen för programmet. Kursplanerna ska vara klara och fastställda senast den 15 september/15 mars inför kommande termin. 

Steg 4 är stickprov av fastställda kursplaner: Den fakultetsgemensamma kursplanegruppen följer upp kvaliteten i kursplaner genom stickprov i fastställda kursplaner vid två tillfällen, i juni och i december.

 

Kursplanehanteringen, och däribland kursplanegruppen, har utvärderats. Rapporten finns här:

Utvärdering av kursplanehanteringen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten


Goda exempel

För den som vill ha inspiration i sitt arbete med kursplaner så ligger nedan ett antal goda exempel på olika typer av kursplaner:

BVPL01 Projektledning för beteendevetare

SGEG20 GIS: Geografiska Informationssystem för samhällsvetenskap – introduktion med tillämpningar

SKOB30 Strategisk kommunikation: Public relations – teori och praktik

 

Sidansvarig:

Mötesdatum

2018

11/1, 15/2, 8/3, 19/4, 24/5 (stickprov 14/6)

30/8, 27/9, 25/10, 29/11 (stickprov 18/12)

På gång

Fakulteten har tillsammans med AHU genomfört ett antal workshoppar kring kursplaner. Den senaste skedde den 23 mars och handlade om kursplanen med fokus på examination och lärandemål. Information kommer här när nästa workshop planeras.